Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete

A civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről

Hatályos: 2015. 06. 10

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek és egyházak helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a civil szervezetek és egyházak támogatását.

(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek és egyházak helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységét.

(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek és egyházak számára jelen rendelet keretei között azonos feltételek mellett a költségvetésből pénzügyi támogatást biztosít az Önkormányzat közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezeteknek, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján bejegyzett egyházaknak. A támogatást a támogatottak működésre, rendezvényeikre és pályázati önrész megelőlegezésére fordíthatják.

(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg, illetve év közben dönt a támogatásról, melyet a költségvetési rendeltében utólag rögzít.


2. Értelmező rendelkezések


2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1./ Támogatott szervezetek éves működésével kapcsolatos költségek: üzemanyagköltségek, sporteszközök, sportfelszerelések, jelmez, fellépő ruházat, irodaszer, nyomtatvány, a működési célt szolgáló bármely berendezés, gép használatához szükséges, egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök, egyéb anyagköltség, működéshez igénybe vett szolgáltatások, javítás, karbantartás költségei, szórólapok, kiadványok, plakátok, helyiségek bérleti díja, tagdíjak, nevezési díjak, bankköltségek, könyvelési költségek, postaköltség, közüzemi díjak.

2./ Támogatott szervezetek nem működési célú költségei az utazási-, szállásköltség, tiszteletdíj, belépőjegyek, étel, ital számlák, személyes használatot szolgáló tárgyi eszközök, személyi juttatások, kivéve a tűzvédelmi és közbiztonsági szervezeteket.

3./ Nem pénzbeli támogatás a vagyoni értékkel rendelkező, forgalomképes dolog ideiglenesen, teljesen, vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, továbbá szolgáltatás biztosítása.
3. A támogatási formák


3.§ Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújthat a helyi civil szervezetek és egyházak számára intézményei és tulajdonában lévő épületei használatának útján, vagy az épület fenntartásához.


4.§ Az önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében az éves működési, fenntartási, fejlesztési kiadásaira az általuk vállalt feladatok ellátása érdekében, az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére – pályázati úton – pénzügyi támogatásban részesítheti. A támogatási kérelmet minden év január 31-ig lehet benyújtani, illetve az éves támogatásról tárgyévet követő január 31-ig kell benyújtani a beszámolót.


5.§ Az önkormányzat a civil szervezeteket és egyházakat az általuk vállalt feladatok ellátása érdekében, az általános tartalék terhére – pályázati úton – rendezvények szervezéséhez (kulturális, sport rendezvények, megemlékezések stb.) az éves támogatáson felül pénzügyi támogatásban részesítheti évente egyedi támogatásonként és éves összesítésben legfeljebb 200.000.-Ft értékben. Az elszámolást a támogatott cél megvalósulásától számított három hónapon belül be kell nyújtani.


6.§ Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak részére pályázati támogatás megelőlegezésére pályázat útján visszatérítendő támogatást nyújthat.


4. A pályázatok benyújtása


7.§ A 3-6.§-ban leírt vissza nem térítendő, és visszatérítendő támogatásokhoz pályázatot kell benyújtani az önkormányzathoz a mellékletben meghatározott formanyomtatványon. A pályázati eljárás során az önkormányzat ellenőrzi a civil szervezet bírósági nyilvántartását. A pályázónak nyilatkoznia kell a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon meghatározott formában, valamint arról, hogy köztartozása nincs.


5. A támogatás felhasználása


8.§ (1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel és egyházzal támogatási szerződést kell kötni. A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell az a szerződést kötő felek pontos megnevezését, a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, a támogatott cél pontos meghatározását, a támogatás összegét, a támogatás átutalásának illetve részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának határidejét, a támogatásról történő elszámolás határidejét, módját.

(3) A támogatás csak a döntésben és a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Képviselő-testület célszerinti felhasználásról hozott elszámolást elfogadó döntésének hiányában a szervezet újabb támogatásban nem részesíthető


6. Támogatással történő elszámolás


9.§ (1) A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni határidőre a mellékletben meghatározott nyomtatvány felhasználásával. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……… Ft Szenyér Község Önkormányzat támogatása terhére elszámolva”, majd el kell látni a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, és az elszámoláshoz kell csatolni.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni az önkormányzat részére.

(8) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére egy összegben visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

7. Záró rendelkezések


10.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az éves működési támogatásra vonatkozó szabályokat először a 2016. évi támogatások esetében kell alkalmazni.
kmf.

                        Bogdán Imre János                                                    Vezér Ákos

                                polgármester                                                           jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. június 9.Vezér Ákos

jegyző

Melléklet

Pályázati Adatlap


Pályázó szervezet megnevezése (név, cím, adószám, képviselő neve, telefonos-, e-mail elérhetőség):Szervezet bemutatása:

(pl. tagok száma, alapvető célok, eddigi tevékenység, közéleti szerep stb.)

Pályázandó összeg, a pályázat célja, és annak részletes bemutatása

 (R. 3-6.§ szerint: helyiségigény, éves működési támogatás, visszatérítendő egyszeri, vissza nem térítendő egyszeri támogatás)Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy lejárt köztartozással a pályázó nem rendelkezik. Kijelentem, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a pályázatban közölt adatokat ellenőrizheti. Kijelentem, hogy a támogatásból részben vagy egészben vásárolt nagy értékű tárgyi eszközöket nyilvántartásba veszem, és azok fenntartásáról gondoskodom legalább 5 évig. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás felhasználása során a közbeszerzésre vonatkozó előírásokat pályázónak be kell tartania. Csatolom a nyilatkozatot az összeférhetetlenségről.___________________________

                     dátum

______________________________

aláírás, pecsétElszámolás önkormányzati támogatásról


Elszámoló szervezet neve, címe, képviselőjének neve, telefon-, és e-mail elérhetősége:
Pályázat útján kapott támogatás összege: _____________________________


A támogatás szerződés szerinti célja:


sorszám

dátum

számla kibocsájtója, vásárolt termék vagy szolgáltatás, és annak felhasználási célja

számla összege

(forintban)

összesen


------------

----------------------------------------------------
___________________________

                     dátum

______________________________

aláírás, pecsét