Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 03. 01

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§

A rendelet hatálya a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2.§

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 50.000. forint.


3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


kmf.
                                Bogdán Imre                                                      Vezér Ákos

                                polgármester                                                           jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 28.

Vezér Ákos

jegyző