Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete

Szenyér község önkormányzata Képviselő- testületének 1/2014 (II.4. ) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 04

Szerkesztés...

Szenyér község önkormányzata Képviselő- testületének

1/2014 (II.4. ) számú rendelete

 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Böhönye Község Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk a.) és f)  pontjai alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.A rendelet hatálya

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottság, az önkormányzat intézménybe nem sorolt feladataira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3)A képviselő- testület a címrendet 1. melléklet szerint állapítja meg. 

2.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat

Költségvetési bevételét

   75980E Ft-tal

Költségvetési kiadását

   75980E Ft-tal

2) A képviselő testület az önkormányzat 2014. évi

költségvetési bevételét

 75980E Ft-ban

 költségvetési kiadását

 75980E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

    0E Ft-ban

        E Ft

        E Ft

l állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül az  előirányzatokat

62537 E Ft

Működési költségvetés  kiadásai

25734E Ft

Személyi juttatások

3947 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11146 E Ft

Dologi kiadások

6794E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 E Ft

Egyéb működési célú kiadások, melyből

 E Ft

lakosságnak juttatott támogatások

 E Ft

szociális, rászorultság jellegű ellátások

2333 E Ft

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1100 E Ft

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

 E Ft

garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

 E Ft

kamatkiadások

 E Ft

pénzforgalom nélküli kiadások

13433E Ft

Felhalmozási költségvetés  kiadásai( tartalékkal)

12736 E Ft

Beruházások

207 E Ft

Felújítások

 E Ft

Lakástámogatás

 E Ft

Lakásépítés

a beruházás és a felújítás soraiból

10028 E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2708 E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

         E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

        E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

         E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

 1983 E Ft

1483E Ft

  500  EFt.

Tartalék amelyből

működési tartalék  

fejlesztési tartalék

 E Ft

Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 (3)A képviselő-testület az (1) bekezdést szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – mely felhalmozási és működési célú – az előző évben képződött pénzmaradvány- belső forrás-, igénybevételével finanszírozza.

(4)Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegét és előirányzat csoportonként e rendelet  2. melléklete és kiadási főösszeget és  előirányzat-csoportonkénti összegeit e rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg.

II. Költségvetési bevételek

3.§.

(1)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét e rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg.

(2)A   képviselő-testület a működési bevételek összegét 63362 eFt-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 12618 eFt-ban állapítja meg

(3)Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket az önkormányzatra valamint  a 2014. évi állami és önkormányzati támogatást e rendelet 2.számú melléklete alapján határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételeket e rendelet 2. számú  melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A z önkormányzat fejlesztési és működési bevételeinek rovatonkénti bontását e rendelet   2. számú melléklete szerint  hagyja jóvá.

III. Költségvetési kiadások

                                                                         4.§.

(1)  Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen:62537  e Ft,

ebből: 

25734E Ft

Személyi juttatás

3947 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11146 E Ft

Dologi kiadás

16794E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3433E Ft.

Egyéb működési célú kiadások, melyből

 E Ft

lakosságnak juttatott támogatás

 E Ft

szociális, rászorultság jellegű ellátások

  (2)A képviselő- testület       az egyéb működési kiadások körében a lakosságnak juttatott szociális támogatást kiadások célonkénti összegét e rendelet   6. számú  melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő- testület az önkormányzat kiadásait, és  az intézményhez nem tartozó önkormányzati feladatok (kormányzati funkciók)  kiadásait e rendelet  3 .számú  melléklete szerint hagyja jóvá. 

5.§.

(1)Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási bevételek :12618 e Ft.

A képviselő testület a felhalmozási bevételeket e rendelet  2.számú melléklete szerint jóváhagyja :

 felhalmozási kiadások előirányzata összesen:  13433 Ft,

 ebből:   - beruházások előirányzata:12736        eFt,

- felújítások előirányzata:  207         eFt,

- egyéb felhalmozási kiadások:           0Ft.

             - felhalmozási tartalék :  500   e Ft.

(2) A képviselő-testület a fejlesztéseket feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására a hitelfelvételt e rendelet 8. számú melléklete szerint 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

V. Általános és céltartalékok

7.§.

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 1483E Ft működési tartalékot, és 500e Ft összegű felhalmozási tartalékot állapít meg.

Mérleg

8.§.

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban e rendelet a 14.  számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Felhasználási ütemterv

9.§.

Az önkormányzat az   előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet  17. számú melléklete szerint állapítja meg.  

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban e rendelet  16. számú melléklete szerint fogadja el.

11.§.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület e rendelet 9. számú melléklete alapján állapítja meg.

V. Költségvetési létszámkeret

12.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  főben, a 2014. december 31-i tervezett záró létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 20 főben határozza meg. A képviselő testület   az önkormányzat 2014. évi létszámkeretét   e rendelet 10. és a 11.számú  mellékletei szerint állapítja meg.

VI. Közvetett támogatások

13.§.

A képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- e rendelet  19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

14.§

(1) A képviselő- testület az államháztartáson belüli egyéb működési támogatások összegét és célonként meghatározását és azok összegét e rendelet 19.számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő- testület az államháztartáson kívüli belüli egyéb működési támogatások összegét és célonként meghatározását és azok összegét e rendelet 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

15 §

A képviselő- testület az európai uniós forrásból megvalósuló kiadásokat működési és fejlesztési kiadások és bevételek bontásban e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

                                                                   16. §

A képviselő- testület  a költségvetési  működési hiány finanszírozásban 7500eFt  működési pénzmaradvánnyal, és 0. Ft  fejlesztési pénzmaradvánnyal  számol e rendelet 7 számú melléklete szerint  Az igénybe vehető pénzmaradvány pontos összegét a 2014. évi zárszámadása során pontosítja .

17. §

A képviselő testület e rendelet 17. mellékletében foglalt előirányzat felhasználási terv alapján finanszírozza kiadásait.

18.§

A képviselő testületnek  éven túli kötelezettségvállalása   nincs. Az erre vonatkozó, e rendelet 16 számú mellékletét jóváhagyja.

19.§

 A képviselő- testület a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13.számú  melléklete szerint jóváhagyja

                     

VII. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

20.§.

(1) Az Önkormányzat a  gazdálkodása során a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban,an meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia,  a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az  előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A  tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. Az előirányzatot a vizsgálatot követően törölni, vagy zárolni kell.

21.§.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt. A polgármester átcsoportosítási joga kiterjed a kiemelt előirányzatokra is .

(2) A polgármester a módosításról és átcsoportosításról a képviselő testületnek beszámol.  A polgármester módosítási és átcsoportosítási döntéseihez kapcsolódóan  a képviselő-testület szükség szerint, de évente lehetőleg négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a rendeletét .

22.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra felhatalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a rendeletet a 21. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

.23.§

(1) A költségvetési szerv feladatainak változását a közös hivatalt fenntartó képviselő-testületek engedélyezik az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szervnél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő- testületeinek előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-éig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Hivatal gazdasági ügyintézője és a polgármester  részére adatot szolgáltatni.

A költségvetési szerv vezetője felelős az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni .

24.§.

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő  közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek gazdasági szervezetek  stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e rendelet 25. §. (1) – (6) bekezdéseiben foglalt előírások mellett.

(2) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a községi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik, a kiállítások és kiadványok, a sportfeladatok támogatására elnyerhető összegét  e rendelet 19. számú melléklete szerint állapítja meg.

25.§.

(1)Az előző szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről,

 a támogatás összegéről,

 a felhasználás határidejéről,

 a rendelkezésre bocsátásnak

(folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről,

 az elszámolási kötelezettség

szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett

támogatás visszafizetési rendjéről. megállapodást köt. 

(2)A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének,valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3)A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5) A rendelet 19. számú mellékletében  felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát

(6)Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

VIII. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

26.§.

A céltartalék terhére megvalósuló önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő- testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

.

27.§.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításáról dönt, döntés hiányában a lebonyolító a Böhönyei  Közös Önkormányzati Hivatal.

.

28.§.

(1)Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

IX. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

29.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök -elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, -államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2)Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

X. Pénzellátás szabályai

30§.

Az önkormányzat  pénzellátását időarányosan előirányzat felhasználási terv alapján kell biztosítani.  A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

31.§

XI. Köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke 2013-ban a közös hivatalban és a Cafetéria mértéke

(1)A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítését a képviselő- testület 2014. évre 10% -os mértékben állapítja meg mind  a közép mind pedig s a felsőfokú végzett köztisztviselőkre.

(2) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban a Cafetéria mértéke megegyezik a 2014 évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft-tal.

XII. Készpénzkifizetés szabályai

32.§

A képviselő- testület az Áht.109.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  címeknél  a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg, ellátmány,
  3. munkavállalók illetményelőlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
  7. segélyek,
  8. pályázati díjak visszafizetése,
  9. térítési díjak visszafizetése.

XII. Átmeneti rendelkezések

33.§.

A képviselő testület a költségvetési rendelet megalkotását megelőző időszakra vonatkozóan a polgármesternek a gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja. A költségvetési rendelet megalkotását megelőző időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

XIII. Vegyes és záró rendelkezések

34§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szenyér 2014.február 3.

  Bogdán Imre                                                     Hoffmanné dr. Németh Ildikó

  polgármester                                                                       jegyző