Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 15

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését a következőképpen:


a; 104.435 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

                     aa; működési költségvetési kiadással                                            84.202 e Ft.

                     ab; felhalmozási költségvetési kiadással                                       18.957 e Ft.

                     ac; finanszírozási kiadás                                                                   1.276 e Ft.


         b; 104.435 e Ft. költségvetési bevétellel, mélyből

                     ba; működési költségvetési bevétellel                                            71.632 e Ft.

                     bb; felhalmozási költségvetési bevétellel                                       18.403 e Ft.

                     bc; finanszírozási bevétel                                                                14.400 e Ft

állapítja meg.

(2)[2] Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(1)[3] Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)[4] Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


5.§.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1)[5] A képviselő – testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)[6] A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

(3)[7] A képviselő –testület az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

(4)[8] A képviselő-testület az önkormányzat létszámadatait e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

7. §.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


9. §

Tartalékok


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

9.251 e Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát

                                                                 0 e Ft összegben

állapítja meg.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


11. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


12. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


13. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


14. §.

Szolgáltatási szerződés

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

15. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

16. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §.

Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

kmf.

Bogdán Imre                                                 Vezér Ákos

polgármester                                                      jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 28.

                                                                                                          Vezér Ákos

                                                                                                             jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva:


2020. július 15.                                                                                


dr. Sitei Lukács

                                                                                                                jegyző

[1]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2020. július 15-től.

[2]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2020. július 15-től.


[3]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2020. július 15-től.

[4]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2020. július 15-től.

[5]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 15-től.

[6]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 15-től.

[7]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. július 15-től.

[8]

Módosította: a 3/2020. (VII.14.) Ör. 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 15-től.

Mellékletek