Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2019. (1.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 2/2019. (1.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 § (1) bekezdésében, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151, §
(2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

.


Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/201 9.( 1.29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

.


Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

A/ A gyermekélelmezés intézményi térítési díja ÁFA nélkül

MEGNEVEZÉS

Ft/fő/nap

1.

ÓVODA

Tízórai

102

Ebéd

205

Uzsonna

55

Összesen

362

2.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tízórai

102

Ebéd

260

Uzsonna

55

Összesen

417

B/ A szociális ellátások intézményi térítési díja ÁFA nélkül

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj

Étkeztetés

701 Ft/fő/ebéd

Házi segítségnyújtás

1.000 Ft/óra