Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29

KUNSZÁLLÁS Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

16/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Hatályát veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10.§ (3) bekezdése.


2. §


(1) A R. 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az alakuló ülésen a polgármester felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.”


(2) A R. 10.§ (6) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép.3. §


A R. 15.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként a képviselő-testület a (3) bekezdésében említett szabályokat

alkalmazza.”


4. §


Hatályát veszti a R. 52.§ (3) bekezdése.


5. §


A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


6. §


(1) Hatályát veszti a  R. 2. melléklet 1. h. pontja.


(2) A R. 2. melléklet 1. n. pont helyébe a következő rendelkezés lép: „1.n. Dönt a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy).”


(3) A R. 2. melléklet 1. o. ponttal egészül ki. „1. o. Dönt a külön rendelet szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról.”


(3) Hatályát veszti a  R. 2. melléklet 2. d. pontja.


(4) A R. 2. melléklet 2. e. pont helyébe a következő rendelkezés lép: „2. e. Dönt a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy).”


7. §


A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


8. §


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
   

             Kovács Imre sk.                                                    Heródekné Szász Ágota  sk.

              polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. május 28                                                                                           Heródekné Szász Ágota sk.

                                                                                                      jegyző

Mellékletek