Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 04. 29 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva– figyelembe véve Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt. rendelkezéseit- Kunszállás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint Kunszállás Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szervekre.

2.§(1) A Képviselő-testület Kunszállás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


366.577 e Ft, azaz Háromszázhatvanhatmillió – ötszázhetvenhétezer forint bevételi főösszeggel, ebből:

                                   költségvetési bevétel                       302 412 e Ft

                                   finanszírozási bevétel              64 165 e Ft

                                  

346.210 e Ft, azaz Háromszáznegyvenhatmillió – kettőszáztízezer forint kiadási főösszeggel, ebből:

                                   költségvetési kiadás             280 210 e Ft

                                   finanszírozási kiadás              66 000 e F t

                                              

hagyja jóvá.(2) A Képviselő-testület a 1.1. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat 2014. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

3. §(1) A Képviselő-testület a 1.2., 1.3, 1.4  mellékletekben felsoroltak szerint fogadja el az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatonként felsorolt, jogcímenkénti bevételeit és kiadásait.


(2) A Képviselő-testület a 2.1, 2.2 mellékletei szerint hagyja jóvá az önkormányzat működési, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegeit.


(3) A Képviselő-testület a 3., 4. mellékletei szerint hagyja jóvá a önkormányzat 2014. évi felújítási és beruházási előirányzatok pénzforgalmának alakulását  fejlesztésenként, az 5. melléklet szerint pedig az önkormányzat 2014. évi Európai Uniós forrásokból megvalósult beruházásait.


(4) A Képviselő-testület a 6.1, 7.1, 8.1. mellékletek szerint az Önkormányzat (saját), a  Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként fogadja el teljesítéseit


(5) A Képviselő-testület a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a önkormányzat 2014. évi maradványának alakulását.


(6) A Képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a önkormányzat 2014. évi mérlegét, eszközeinek és forrásainak alakulását, mely hitel állományt nem tartalmaz.


(7) A Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását.


(8)        A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12.  melléklet szerint fogadja el, mely tartalmazza az adósságot keletkeztető ügylet megkötésével megvalósuló fejlesztési célokat.


 (9)       A Képviselő-testület 2014. évi költségvetési szerveinél foglalkoztatott záró létszámát a következők szerint jóváhagyja:

                    a.)   teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma: 32 fő,

                    b.) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 7 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott.

4. §E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

  

                                   Kovács Imre                                                   dr. Bóna Csaba

                                   polgármester                                                           jegyző      
A rendelet kihirdetve: 2015. április


                                                                                                          dr. Bóna Csaba

                                                                                                                 jegyző