Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 02. 17 - 2017. 10. 27

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


(1) A rendelet hatálya Kunszállás község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.), valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.

2. §


  1. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint az Nsztv.33. §-a alapján a képviselő-testület helyi népszavazást kizárólag abban a kérdésben köteles elrendelni, amelyben  törvény annak megtartását előírja.
  2. A képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles elrendelni helyi népszavazás megtartását, továbbá a képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el az Nsztv. 32.§ (1) bekezdésében meghatározott ügyben.

3. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 20%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél; ebben az esetben a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást.

4. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. Hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2004. (III.30.) rendelete.

            Kovács Imre                                                               dr. Bóna Csaba

           polgármester                                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. február 16.


                                                                                                          dr. Bóna Csaba

                                                                                                               jegyzőMellékletek