Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (XI.5..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (XI. 5) önkormányzati rendelete a község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 05 - 2020. 12. 05

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (XI. 5) önkormányzati rendelete

a község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§  A község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZ-1 jelű külterületi, és 2. mellékletét képező SZ-2 jelű belterületi szabályozási tervlapjának módosítással érintett területe jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.


2.§  A HÉSZ 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szabályozási terven beültetési kötelezettségre jelölt területsávban a látvány takarását biztosító és a környezeti zavaró hatások mérséklésére alkalmas sűrűségű örökzöld növényzet, fasor telepítendő. Beültetési kötelezettségre jelölt területsávban épület nem helyezhető el, és térburkolat nem létesíthető.”


3.§  A HÉSZ 13. § (1) bekezdés d) pontja az alábbi dh) ponttal egészül ki:

„dh) K-Id-2 övezeti jelű különleges idegenforgalmi terület, ahol csak idegenforgalmi valamint szociális rendeltetésű, és az idegenforgalmi vagy szociális tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények, továbbá lakóépület, apartman-ház és munkásszálló helyezhető el.”


4.§  A HÉSZ 14. §-a az alábbi j) ponttal egészül ki:

„j) Kb-Id övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi területen csak rekreációs és turisztikai rendeltetésű épületek és építmények, valamint ezek kiszolgálásához szükséges épületek és építmények helyezhetők el. A területen csak olyan tevékenység végezhető, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit nem veszélyezteti.”


5.§  A HÉSZ 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


6.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2020. november 4. napján fogadta el. Kihirdetve 2020. november 5. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző