Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014 (XII.16.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 38. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„38. § (1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságot választ, ideiglenes bizottságot választhat.

(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága:

     Pénzügyi és  Ügyrendi Bizottság (5 fő képviselő)

(3) A bizottság feladatait és hatásköreit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. §

A R. 41. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.”

  1. §


A R. IV. FEJEZET címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„HELYI NÉPSZAVAZÁS”

  1. §


A R. 47. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvényben, valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.”

  1. §

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

  1. §


(1) A R. 2. melléklet 1. h. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A polgármesternél a helyi népszavazásról szóló külön rendeletben meghatározottak alapján helyi népszavazás kezdeményezhető.” 

(2) A R. 2. melléklet 1. n. ponttal egészül ki:

„A hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét.”

(3) A R. 2. melléklet 2. e. ponttal egészül ki:

„A hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét.”

  1. §

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

  1. §


(1) Ezen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet 5. §-a  2018. szeptember 1. napján lép hatályba.


Kovács Imre s.k.                                                   Heródekné Szász Ágota s.k.

polgármester                                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:  2018. május 29.
                                                                                Heródekné Szász Ágota s.k.

                                                                                        jegyző               

a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Kunszállás Község Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatoksorszám


Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Feladatellátás módjaKötelező


Önként vállalt


Társulás útjánÖnkormányzat által alapított költségvetési szerv által1

Önkormányzat által intézményi keret nélkül  ellátott feladatok


Egyéb szervezet útján011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységeHivatal

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatásHivatal

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatásokHivatal

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

Könnycsepp Temetkezési Kft. Kiskunfélegyháza013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokHivatal

Önkormányzat
016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységekHivatal

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységHivatal

016080


Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


Hivatal, Óvoda

Önkormányzat
022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Önkormányzat
032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Önkormányzat
041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatásHivatal

Önkormányzat
041232

Start-munka program Téli közfoglalkoztatásHivatal

Önkormányzat
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásHivatal

Önkormányzat
041237

Közfoglalkoztatási mintaprogramHivatal

Önkormányzat
045120

Út, autópálya  építése
Önkormányzat
045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzat
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzat
047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
Önkormányzat
047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Önkormányzat
051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Önkormányzat
051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása


Homokhátsági Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásFelső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft, Vaskút052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Csontos és Fia Kft. Városföld052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Önkormányzat
061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások
Önkormányzat
062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Önkormányzat
063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás, közkifolyók)

BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Önkormányzat
064010

Közvilágítás
Önkormányzat
066010

Zöldterület-kezelés
Önkormányzat
066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Önkormányzat
072111

Háziorvosi alapellátás

FÚT-KA MED Kft072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás


Ügyeleti Társulás, Kiskunfélegyháza


072311

Fogorvosi alapellátás

Doctoressa Bt074031

Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás
Önkormányzat
081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Önkormányzat
081061


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatásÖnkormányzat
082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Önkormányzat
082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme082044

Könyvtári szolgáltatások082061


Múzeumi gyűjteményi tevékenységÖnkormányzat
082062


Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység


082063


Múzeumi kiállítási tevékenység


082064


Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység


082070


Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvásaÖnkormányzat
082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Önkormányzat
082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése)
Önkormányzat
082093


Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészekÖnkormányzat
082094


Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztésÖnkormányzat
083030


Egyéb kiadói tevékenység (Kunszállási Hírek újság)Önkormányzat
084031


Civil szervezetek működési támogatásaÖnkormányzat
084040


Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatásaÖnkormányzat
086030


Nemzeti kulturális együttműködésÖnkormányzat
091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvoda

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladataiÓvoda

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladataiÓvoda

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenÓvoda

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybenÓvoda

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Önkormányzat
103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Önkormányzat
104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybenÓvoda
  1. 10

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetésÓvoda

900020

Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Önkormányzat
900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Önkormányzat
104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Önkormányzat
104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásaiHivatal

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásaiHivatal

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátásokHivatal

107051

Szociális étkeztetés
Önkormányzat
107052

Házi segítségnyújtás
Önkormányzat
107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
 Önkormányzat
900080


Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek


Hivatal, Óvoda

Önkormányzat

1Röviditések:  Kunszállási Mosolyvár Óvoda, 6115 Kunszállás, Arany J. u. 4. (Óvoda)

                     Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.  (Hivatal)

                   

a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 2. mellékleteA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK

RÉSZLETES FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság


A./ Képviselő-testületi döntésre előkészíti:

a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztéseket.

b) a Képviselő-testület hatáskörében kiírt pályázatokra érkezett ajánlatokat;

c) építési telkek ármegállapítására vonatkozó javaslatokat;

d) üresen álló, vagy megüresedett bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítására vonatkozó javaslatokat;

e) településrendezési program kialakítását, településrendezési tervet;

f) jóváhagyott településrendezési terv módosítását;

g) a részletes rendezési terveket, valamint beépítési és telekkialakítási terveket;

h) a terület-felhasználási kategóriák megválasztását; kül- és belterületi határ módosítását;

i) intézmény alapítását, szétválását;

j) közterület elnevezését, emlékmű állítását, műemlék felújítását;

k) az önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával összefüggő javaslatot.

l) a Képviselő-testület által a feladatkörébe utalt önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztéseket. Kezdeményezi a hatályos rendeletek szükség szerinti módosítását.

m) A polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket.

o) Az összeférhetetlenségi ügyeket.

p) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó oktatási-nevelési, közművelődési intézmények, illetve az  egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátás szervezeti, strukturális fejlesztésére vonatkozó indítványokat.

q) Döntésre előkészíti a település középtávú fejlesztési programját; e program készítéséhez helyzetértékelést végez, amelynek keretében felméri a településen működő egyesületek számát, ezek pénzügyi-, személyi-, tárgyi feltételeit, a szabadidősport területeit, fejlesztési lehetőségeit, az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények állagát, kihasználtságát;

r) Képviselő-testületi döntésre előkészíti a testnevelési- és sport fejlesztési célkitűzéseket és feladatokat a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra nevelés elveire is figyelemmel;


B./ Véleményezi:

a) Az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezetét.

b) Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló zárszámadást, féléves, III. negyedéves tájékoztatót.

c) Az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot.

d) Mindazon pénzügyi és gazdasági döntés tervezetét, melyre a Képviselő-testület igényt tart.

e) Előzetesen a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát.

f) Az önkormányzat éves költségvetésébe beépülő lakossági közműalapot.

g) A közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal, az építéssel összefüggő tervekkel, a közmű- az úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos tervekkel, koncepciókkal, a zöldterület kialakításával, ezzel kapcsolatos tervekkel és koncepciókkal összefüggő előterjesztésekre;

h) a felhalmozási célú javaslatokat;

i) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kommunális és környezetvédelmi tevékenységét;

j) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat;

k) közösségi célú alapítványi forrás átvételét, átadását;

l) intézmények felújítási célú előirányzatainak felhasználását;


m) az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a versenyeztetés rendjéről szóló helyi rendeleteket, szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására;

n) önkormányzati lakásgazdálkodásra és hasznosításra vonatkozó helyi rendeleteket és javaslatot tesz azok szükség szerinti módosítására;

o) koordinálja a környezetvédelem területén jelentkező önkormányzati feladatok megvalósítását, véleményezi a környezetvédelmi előterjesztéseket.

p) a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint javaslatot tesz annak módosítására.

q) a Képviselő-testület felkérése alapján a Képviselő-testület elé terjesztendő rendelet-tervezeteket.

r) Javaslatot tesz a civil szervezetek, egyesületek által benyújtott támogatási igények elbírálására;

s)Véleményezi az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, közművelődési intézményvezetői állásra benyújtott pályázatokat.


C./ Közreműködik:

a) Az Önkormányzat éves költségvetés tervezete kialakításában.

b) Minden olyan döntés előkészítésében, amely az Önkormányzat költségvetését érinti.

c) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló külön rendeletben meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján kiírt versenytárgyalás lebonyolításában.


D./ Pénzügyi ellenőrzést végez:

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél, s ennek keretében különösen:

a) a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése,

b) a pénzkezelési szabályzat megtartásának ellenőrzése,

c) a vizsgálati megállapítások írásba foglalása,

d) a gazdálkodással, a vagyonkezeléssel kapcsolatos megállapítások és észrevételek eljuttatása a Képviselő-testülethez.

e) a működése során szerzett tapasztalatok alapján állást foglal és kezdeményezi a színvonalas és jó munka elismerését vagy a szabálytalanság megszüntetését, szükség esetén a felelősségre vonást.


E./ A bizottság egyéb feladatai:

a) javaslatot tehet a Kunszállás Díszpolgára és Kunszállás Községért kitüntetés adományozására, valamint véleményezheti a beérkezett javaslatokat.

b) ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

c) nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait, valamint végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.

d) ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait.