Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 05. 01

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések

 1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszalék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon avar és kerti hulladék keletkezik, vagy más módon a birtokába kerül.

c) hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

d) tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

e) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;

f) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., december 24-25-26.


2.§


A rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén működnek, tevékenykednek.

           

Az avar és kerti hulladék megsemmisítésének szabályai

3.§


 1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.


 1. Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
 2. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től április 15-ig végezhető el, hétfőtől péntekig naponta 8.00 – 18.00 óra és szombaton 9.00 – 12.00 óra között, más napon és időpontban, illetve ünnepnapokon az égetés tilos.
 3. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.

4.§


 1. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.


 1. Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.


 1. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.


 1. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.


 1. Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.


 1. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.


 1. Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

5. §


 1. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.


 1. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.


 1. A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok


6.§


 1. Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


 1. Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti. A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.


 1. A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Záró rendelkezések


7. §


Ezen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

                  Kovács Imre                                                               dr. Bóna Csaba

                  polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. április 28.


                                                                                                    dr. Bóna Csaba

                                                                                                            jegyző

Mellékletek