Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 27
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó szervek, valamint az önállóan működő külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését a következőképpen:

a; 104.478 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás               99.157 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                       5.321 e Ft.

b; 104.478 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel              84.657 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                     19.821 e Ft.

állapítja meg.                                                                                  

(2) A Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat előző évi maradvány felhasználását – működési, valamint felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban - a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.


4. §


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


(1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a felújítása kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.”

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §.


A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évek pénzmaradványát használja fel.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §


A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását        e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


7. §


Általános és céltartalék


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                                                           6.911 Ft összegben

állapítja meg.


II.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. §


Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


9. §


(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


10. §


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


11. §


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


12. §.


Támogatási szerződés


(1) Az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A képviselő-testület a bármely nemű támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.

(3) A képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.


13. §.


Szolgáltatási szerződés


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. §


Önkormányzati biztos kirendelése


Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.


15. §


Pótköltségvetés, költségvetés módosítása


(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 40 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.


16. §.


Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


k.m.f.Bogdán Imre                                                             Vezér Ákos

polgármester                                                                jegyző         


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 4.                                                                                                          Vezér Ákos

                                                                                                             jegyző

Mellékletek