Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 05

Szenyér Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény   91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Címrend


2.§ (1) Az önkormányzatnak fenntartott költségvetési szerve nincs.


3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


3.§ (1) Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét                                                                            84.148 ezer Ft-ban

melyből:

aa) a működési bevételt                                                                         77.648 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozási bevételt                                                                      6.500 ezer Ft-ban

ad) a finanszírozási bevételt                                                                   10.747 ezer Ft-ban


b) kiadási főösszegét                                                                              84.148 ezer Ft-ban

melyből:

ba) a működési kiadást                                                                          71.280 ezer Ft-ban

melyből:

baa) a személyi juttatásokat                                                                  30.436 ezer Ft-ban

bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és

szociális hozzájárulási adót                                                                     5.109  ezer Ft-ban

bac) a dologi kiadásokat                                                                        16.005 ezer Ft-ban

bad) egyéb működési célú kiadásokat                                                      6.314 ezer Ft-ban

bae) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                      13.416 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozási kiadást                                                                     12.868 ezer Ft-ban

melyből:

bba) felújításokat                                                                                    0 ezer Ft-ban

bbb) beruházásokat                                                                              12.868 ezer Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait  előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2- 3. melléklete tartalmazza.


(4) A költségvetési szervek 2014. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 9. és 10. melléklete tartalmazza

4.§ (1)  Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 19. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


6.§ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.


7.§ Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban, a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően a 12. melléklet szerint fogadja el.


8.§ Az önkormányzat 2014-ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 8. melléklet szerint fogadja el.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint fogadja el.


10.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 17. melléklet szerinti vagyonmérlegben, szereplő adatok alapján 105.751 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Mivel Szenyér Község Önkormányzat tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz.


11.§ Az önkormányzat  2014. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


12.§ Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközváltozását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.


13.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a helyben szokásos módon kell közzétenni.


4. Záró rendelkezések


14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kmf.


                     Bogdán Imre 

                                             Vezér Ákos 

                     Polgármester

                                                 Jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 4

Vezér Ákos

    Jegyző

Mellékletek