Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 01

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában, a 134/A. §-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdésének (8a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Művelődési, Népjóléti és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Nem vehet igénybe települési támogatást az a kérelmező, akinek az önkormányzat felé

lejárt adótartozása áll fenn.”

1. 2. § A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

„(2a) Fogyasztási egységen az alábbiakban meghatározottakat kell érteni.

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(2b) Ha a háztartás

a. (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b. (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.”

3. A R. 25. §-a helyébe a következő szöveg kerül:

25. § (1) Szociális étkeztetésben kell részesíteni a Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott

szociálisan rászorult személyeket.

(2) A Képviselő-testület a Szt. 62. § (2) bekezdése alapján a jogosultsági feltételeket az alábbiak alapján állapítja meg:

a.) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.

b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel,
önmaga ellátására részben képes.

e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(3) Szociális étkeztetést a jogosult kérelmére lehet megállapítani. A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem benyújtására jogosult a gondozást kérő vagy a törvényes képviselője.

(4) A kérelemhez mellékelni kell - amennyiben a kérelem egészségügyi okra alapozott- az orvosi igazolást. Az ellátás igénybevételét megelőzően a polgármester az ellátást igénylőnél az Szt. 119/C § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemvizsgálatot folytat le, hogy megállapítsa az ellátást igénylő havi jövedelmét. A kérelmező köteles a helyzetében, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni. Nem részesülhet szociális étkeztetésben az, akinek vagyona meghaladja az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyon mértékét.

(5) Az önkormányzat napi egyszeri étkeztetést biztosít, térítésmentes házhoz szállítással – melyben közreműködik a tanyagondnoki szolgálat-, személyes elvitellel vagy a házi segítségnyújtó közreműködésével. Azon személyeknél, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk alapján kérik a szociális étkeztetést, az étel házhoz szállításáról is gondoskodni kell.

(6) A meleg étel biztosítása a tanév tartalma alatt a Kunszállási KIKI konyhájáról, tanszünetben a Pál Vendéglőből történik.

(7) A Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében meghatározott térítési díjból az alábbi kedvezményeket biztosítja:

a) A szociális étkeztetés a szociális helyzet alapján ingyenesen annak az ellátatlan személynek engedélyezhető, aki egyedülálló, tartósan beteg és eltartásra kötelezhető hozzátartozója nincs, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

b) A szociális étkezési térítési díjból 50 %-os kedvezmény adható annak az ellátatlan személynek vagy házaspárnak, aki tartósan beteg, eltartásra kötelezhető hozzátartozója nincs, együttes jövedelmük személyenként nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-ot.

4. § A R. 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete kerül.

5. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2015. március

1-jétől beérkezett kérelmek tekintetében is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének

12. § (2) bekezdése, 25. §-a, illetve 2. és 3. melléklete.

1. melléklet

K é r e l e m

t e l e p ü l é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s é r e

1.Kérelmező:

Neve: .................................................................................. Születési neve: .........................................................

Anyja neve:................................................................................ ……………………………………

Születési helye, ideje: ................................................................ Állampolgársága: .............................................

TAJ száma:………………………………………………. ….Adóazonosító jele:…………………

Lakóhelye: ............................................................................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................................................................. Elérési lehetősége: ................................................................................................................................................

Rendszeres jövedelmének forrása, összege: …………………………………………………………......

2. Gyermeke(i)met egyedül nevelem / fogyatékossági támogatásban részesülök*

3. Közgyógyellátásra jogosult vagyok / nem vagyok jogosult*

4. A támogatással érintett lakásnagyság: ………..m2

5. A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók:

Név
(anyja neve)

Születési hely, idő/ TAJ-szám

Rokoni kapcsolat

Fogyasztási egység arányszám

*: a megfelelő aláhúzandó

6. A kérelem részletes indokolása:

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. A települési támogatás kifizetésének formája:

 házipénztári úton

 bankszámlára, számlaszám: ....................................................................................................................

 EDF Démász számlára: Fogy.hely azonosító:………………………………………………………… Fogyasztó szám:……………………………………………………………..

Jövedelem- és vagyonnyilatkozat

1. a)Ingatlantulajdon:

...................................................város/község ............................................................. út/utca ...................hsz., alapterülete: ........................ m2, tulajdoni hányad ................................ , a szerzés ideje:............... év.

Becsült forgalmi érték: ...............................Ft.

b.)Ingatlantulajdon:

...................................................város/község ............................................................. út/utca ...................hsz., alapterülete: ........................ m2, tulajdoni hányad ................................ , a szerzés ideje:............... év.

Becsült forgalmi érték: ...............................Ft. c.)Ingatlantulajdon:

...................................................város/község ............................................................. út/utca ...................hsz., alapterülete: ........................ m2, tulajdoni hányad ................................ , a szerzés ideje:............... év. Becsült forgalmi érték: ...............................Ft.

2. Gépjármű

személygépkocsi: ............................................. típus: ...................................... , rendszám: ............................... , a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................... év. Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft.

Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművésze-ti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:(ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:(ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok. Nyilatkozom, hogy a kért támogatást megállapítása esetén a 6. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 60 napon belül elszámolok

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti.

Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*

Dátum, …………………………………..

………………………………………

kérelmező aláírása

2. melléklet

K é r e l e m

r e n d k í v ü l i t e l e p ü l é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s é r e

1. Kérelmező:

Neve: .................................................................................. Születési neve: .........................................................

Anyja neve:................................................................................ ……………………………………

Születési helye, ideje: ................................................................ Állampolgársága: .............................................

TAJ száma:………………………………………………….Adóazonosító jele:………………

Lakóhelye: ............................................................................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................................................................. Elérési lehetősége: ................................................................................................................................................

Rendszeres jövedelmének forrása, összege: …………………………………………………………......

2. A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók:

Név
(anyja neve)

Születési hely, idő/ TAJ-szám

Rokoni kapcsolat

Jövedelem*

*: az igazolására szolgáló irat alapján

3. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: .................................Ft/hó.

4. A kérelem részletes indokolása:

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

5.Temetési települési támogatási kérelem esetén kitöltendő:

Elhunyt neve: ...................................................................... Lakcíme: ....................................................... Haláleset dátuma: ............................................................... Hozzátartozói minőség: .................................

A temetés összköltsége: ...................................................... …………………………………………..

Kijelentem, hogy az elhalt hozzátartozóm életbiztosítással, hadirokkant járadékkal, tartási, életjáradéki, öröklési szerződéssel rendelkezett / nem rendelkezett. (megfelelő aláhúzandó!)

6. A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások pl: (orvosi beutaló, elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása stb....) :

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

7. A Rendkívüli települési támogatásra kért összeg: ............................................ Ft

A rendkívüli települési támogatás kifizetésének formája:

 házipénztári úton

 bankszámlára, számlaszám: ....................................................................................................................

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

Nyilatkozom, hogy a kért támogatást megállapítása esetén a 4. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 60 napon belül elszámolok.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti.

Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*

Dátum, …………………………………..

………………………………………

kérelmező aláírása Határozat-tervezet

…/2015.(…) ÖH

A speciális faluőrségi szolgáltatások térítési díjai

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) ÖR 27. § (5) bekezdése alapján a térítésköteles speciális faluőrségi szolgáltatások térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

A „pániktelefonos”, a „csuklópántos” és a „fixen telepített készülékes szolgáltatás esetében, ha a kérelmező igényt tart a SIM-kártyára, abban az esetben 1000 Ft+ÁFA/hó térítési díj fizetésére köteles.

A Kunszállási KIKI Szociális Ellátó Egysége a határozat melléklete szerinti nyomtatványokat kötelesek használni és ez alapján a nyilvántartásokat vezetni.

Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2015.03.30.

Kunszállás Község Önkormányzata Kunszállás, Dózsa György u. 24.

Iktatószám : /2015 Tárgy: …………………… személyi térítési díja

É R T E S Í T É S

Kunszállás Község Önkormányzata részéről, mint a település polgármestere értesítem, hogy Ön

Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szociális Egységének ellátottja személyi térítési díj fizetésére köteles.

Az intézményi térítési díj összegéről Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete, valamint a módosított 1/2000. (I.07) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, valamint a módosított 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdése, valamint a 29/1993. (II. 07) Korm. rendelet intézkedik.

Az intézményi térítési díj mértéke: Ft.

Az Ön havi jövedelme: Ft.

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj: Ft.

A díjhátralékról az intézmény vezetője tájékoztatja a fenntartót, aki intézkedik annak végrehajtásáról a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. Törvény, illetve az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. Törvény szabályai szerint.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hátralék esetén késedelmi kamat felszámítása tárgyában a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A gondozott a jövedelmével, illetve a személyi térítési díj befizetése után fennmaradó részével szabadon rendelkezik.

Felhívom az ellátott figyelmét, hogy a jövedelmi és vagyoni helyzetében bekövetkezett változást a Polgármesternek 15 napon belül köteles bejelenteni.

A személyi térítési díj összege év közben is módosítható a jogszabályban meghatározott esetekben. Tájékoztatom Önt, mint kötelezettet, hogy amennyiben a személyi térítési díj összegét vitatja, a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

Kunszállás,

………………………………

polgármester

Az értesítés egy példányát átvettem, a személyi térítési díj megállapításával.

EGYETÉRTEK NEM ÉRTEK EGYET

Kunszállás,

……………………………..

Ellátott aláírása Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni):

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó:

Táppénz, gyermekgondozási támogatások:

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:

Egyéb jövedelem:

Összes jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:

________________________________ ________________________________ törvényes képviselő aláírása az ellátást igénybe vevő aláírása

3. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez Térítési díj nyilvántartási törzslap

Az ellátott neve:

Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte:

A gondozásba vétel napja:

Az intézményi térítési díj napi összege: …………………..havi összege:……………………..

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj

napi összege: :…………………..havi összege:…………………….

A hozzátartozók által és polgári jogi szerződés alapján fizetendő térítési díj összesen: napi összegben:………………………..havi összegben:………………………..

A fizetésre kötelezett(ek) neve: Lakcíme: Fizetendő összeg:

1. …………………… …………….. …………………..

2. …………………… …………….. …………………..

3. …………………… …………….. …………………..

4. …………………… …………….. …………………..

Év,Hó nap


Havi rendszeres jövedelem


Az ingatlant terhelő jelzálog összege

Térítési díj fedezetéül szolgáló
készpénz összege

Folyó havi személyi
térítési díj összege

Befizetés

Jegyzet

kelte

napló
száma

összege

Múlt évi hátralék:

2015

I.

2015

II.

2015

III.

2015

IV.

2015

V.

2015

VI.

2015

VII.

2015

VIII.

2015

IX.

2015

X.

2015

XI.

2015

XII.

Folyó évi hátralék:

A) Ellátott által fizetett térítési díj /Forint/