Átadott pénzeszközökről rendelet

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Hatályos: 2014. 02. 06

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (I.31.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételérőlNemesbük Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Nemesbük Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra,

ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott

pénzeszközökre.


                                         Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

2.§ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.

(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában

címzett támogatás került megállapításra,

b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő

pályázatot nyújtott be,

c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.3.§ (1) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A

kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és

átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás

összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.

(4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy

beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(5) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.


4.§ (1) Az Önkormányzat a Támogatottal a 3. mellékletben meghatározott tartalom alkalmazásával, írásban támogatási megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés,

illetve az elszámolás határidejét, módját. Az Önkormányzat a támogatási megállapodást

közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

(2) A támogatási megállapodást a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.

(3) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a

Támogatottnak a támogatási megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie

és alá kell írnia.

(4) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselő-testület dönt.


5.§ (1) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy

benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással

rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.


6.§ A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az  Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.


7.§ (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.

(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást

teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján

kifejezetten rendelkezik.

(4) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők.

(5) Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési nyújtott  támogatásból szerezhető be.

(6) A támogatási megállapodás és e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén a

képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által

biztosított támogatási lehetőségekből.


8.§ (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatásról szóló döntésben meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Támogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.

(3) A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A  határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt.


9.§ (1) A Támogatott által benyújtott elszámolást a Polgármester ellenőrzi, melynek során

hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

(2) A Polgármester dönt az elszámolás elfogadásáról, és igazolja a szakmai megfelelőséget.

(3) A Polgármester a szakmai megfelelőség igazolását követően az elszámolást az Önkormányzati hivatal részére továbbítja a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából. A Jegyző hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

(4) Az önkormányzati hivatal véleményezi az elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget.

(5) A szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a Polgármester az elszámolást

a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja,

b) 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a

képviselő-testület elé terjeszti.

(6) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a Támogatott felszólítását a támogatott összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.


10.§ A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


                                 Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

11.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a) 200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az

alapítvány forrás átvételét,

b) 200.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás

átvételről a képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait

értelemszerűen kell alkalmazni.


 Záró rendelkezés

12.§(1) Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesbük, 2014. január 30.


Dr. Simotics Barnabás                                                Hetesi Krisztina

Polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetve: Nemesbük, 2014. január 31.


Hetesi Krisztina

jegyzőMellékletek