Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (XI.21..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Szedres község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) és c) pontjában, 42. § (7) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§   A helyi adókról szóló 17/2013. (XI. 29.) rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

        „(1) Az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 11. § és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12.000.- Ft.”


2.§   Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. november 19-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. november 21. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző