Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 3/2013 (IV.27..) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 02. 01

Nemesbük Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42. § 1. pontjában, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


  1. §

A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzata közigazgatási területén történő házasságkötésre terjed ki.


  1. §[1] [2]Házasságkötés lebonyolítása hivatali munkaidőn kívül -  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27.§ (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti nap kivételével- pénteki napon 13.30 órától 18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.  1. §

(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja bruttó 5.000,- forint.

(3) A hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben lebonyolított házasságkötés szolgáltatási díja bruttó  5.000 ,- forint.

(4) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának szolgáltatási díja bruttó 5.000,- forint.

(5) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes.

(6) [3]A házasságkötés lebonyolítására elsősorban az anyakönyvvezető hivatali helyisége (Zalacsányi Közös Önkormányzat Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége, 8371 Nemesbük, Petőfi u. 1. szám ) szolgál.


  1. §

(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 5.000 ,- forint díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 5.000,- forint díjazás illeti meg.


  1. §

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


Nemesbük, 2013. április 26.

               Dr. Simotics Barnabás                                                 Dr. Bognár András

                       polgármester                                                                mb. jegyző


Kihirdetve:

Nemesbük, 2013. április 27.

                                                                                                      Dr. Bognár András

                                                                                                              mb. jegyző


[1]

Módosította az 5/2017. (III.24.) ÖR, hatályos: 2017.03.25.-től

[2]

Módosította: 1/2021. (I.29.) ÖR, hatályos 2021.02.01-től

[3]

Módosította:1/2021.(I.29.) ÖR, hatályos: 2021.02.01-től