Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 15

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának, valamint a helyi közrend, közbiztonság biztosítása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szedres Község közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

  • a) a szálláshely szolgáltatás részeként üzemeltetett vendéglátó üzletekre;
  • b) az olyan vendéglátást folytató üzletre, amelynek nyilvános bejárata 250 méteres távolságon túl helyezkedik el a lakóépülettel beépített ingatlan telekhatárától;
  • c) a Szedres Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézmények, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a Szedres Községben bejegyzett egyesületek, társadalmi szervezetek, a nevelési-oktatási intézmények alapítványai és munkaközösségei által szervezett és Önkormányzati tulajdonú épületben megtartott rendezvényeire.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

3. § (1) A vendéglátó üzletek 22 óra és az azt követő nap 6 óra között – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik

  • a) december 31. napján 22 órától január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra;
  • b) eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezése esetén.

4. § (1) A vendéglátó üzletnek alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) tartására a rendezvény megkezdését követő nap hajnali 2 óráig, tárgyévben legfeljebb 6 alkalommal eseti éjszakai nyitva tartás a következő feltételek együttes fennállása esetén engedélyezhető:

  • a) a vendéglátó üzlettel szemben az eseti éjszakai nyitva tartási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott,
  • b) a vendéglátó üzletben megrendezésre került rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre nem került sor,
  • c) az üzemeltető vállalja, hogy az eseti éjszakai nyitva tartás alatt a vendéglátó üzlet teraszai, kerthelyiségei nem tartanak nyitva,
  • d) az üzemeltető vállalja, hogy az eseti éjszakai nyitva tartás alatt zeneszolgáltatás kizárólag csukott nyílászárók mellett történik, és ennek során betartja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben rögzített zajterhelési határértékeket,
  • e) az üzemeltető vállalja, hogy az eseti éjszakai nyitva tartást követő napon reggel 8 óráig a vendéglátó üzlet 20 méteres környezetében – a rendezvény tartásával kapcsolatban – keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.

(2) Amennyiben az engedélyezett eseti éjszakai nyitva tartás miatt az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek, a megtartott rendezvénytől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eseti éjszakai nyitva tartási engedélyt nem kaphat.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített tárgyévben engedélyezhető eseti éjszakai nyitvatartási alkalom a vendéglátó üzletre vonatkozik, az esetleges üzemeltetői váltás az engedélyezhető alkalmak számát nem befolyásolja.

5. § (1) Az eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben a jegyző hozza meg.

(2) Az eseti éjszakai nyitva tartás iránti kérelmet az üzemeltető a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton köteles benyújtani a jegyzőnek.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2019. január 15. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

Kérelem eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezéséhez

1. melléklet.pdf