Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. évi zárszámadás

Hatályos: 2014. 06. 12

Nemesbük  község Önkormányzati Képviselőtestületének


7/2014. (V. 06.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról


Nemesbük  község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya 


  1. §. A rendelet hatálya Nemesbük község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat

          költségvetési szerveire és intézményeire terjed ki.


  1. §. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a 2014. február 28. napjával megszűnt Körjegyzőség.

          (2) Önálló címet alkot az önállóan működő  Nemesbüki  Óvoda.


Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2013. évi

költségvetésének teljesítése


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

          a.) kiadási főösszegét                                                                          116974 e/Ft-ban

          b.) bevételi főösszegét                                                                        117147 e/Ft-ban

          állapítja meg.


  1. §. (1) Az önkormányzat a 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat

               szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.

               melléklet tartalmazza.

           (2) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Körjegyzőségnek – a  

                2013. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és

                 kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 7.  melléklet

                 tartalmazza.


Költségvetési kiadások


  1. §. (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt

               előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben az alábbiak szerint hagyja jóvá.

               - személyi jellegű kiadások                                                                        17162 e/Ft

               - munkaadókat terhelő járulékok                                                               4336 e/Ft                      - dologi kiadások                                                                                            35416 e/Ft

     - társadalmi és szoc.pol. juttatások                                                                                  5886 e/Ft

     - támogatás értékű kiadás                                                                                      9797 e/Ft

     - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre                                                  1679 e/Ft

     - kölcsönök nyújtása                                                                                               180   e/Ft

     - függő, átfutó kiegyenlítő kiadások                                                                       2252 e/Ft

     - felhalmozási kiadások                                                                                        25837 e/Ft

     - finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)                                                              18933 e/Ft


   (2)A Képviselőtestület a Körjegyzőség 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


    (3) Képviselőtestület a Nemesbüki Óvoda 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.


 (4) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


  1. §. A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat

          szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben

          foglaltak szerint hagyja jóvá.


  1. §.A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá  992294   e/Ft főösszegben.


  1. §.A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 2657 e/Ft  

          összegben  hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A

         pénzforgalmi egyeztetést a  8.  melléklet tartalmazza.


  1. §.A Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított  előirányza-

          tokat és teljesítéseket.


  1. §. Az önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait

          bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11.  melléklet tartalmazza.


11.§   Az Önkormányzat 2013. évi létszámkeretét a 10.  melléklet tartalmazza.A közvetett támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§   Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 992294 e Ft. A Képviselő-          

         testület az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az

         egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 12. melléklete szerint elfogadja és

         elrendeli annak közzétételét.


Záró rendelkezések


13. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesbük , 2014. április 30.


                                          Dr. Simotics Barnabás           Hetesi Krisztina

                                          Polgármester                       jegyző


Kihirdetve: Nemesbük, 2014. május 6.

                                                                           Hetesi Krisztina

                                                                           jegyző       

Mellékletek