Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.20..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 21 - 2020. 12. 11

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya Szedres Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. Az Önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

 1. költségvetési bevételek előirányzatát                                                186 854 191 Ft
 2. költségvetési kiadások előirányzatát                                                 222 579 589 Ft
 3. költségvetési hiányát                                                                           35 725 398 Ft
 4. finanszírozási bevételek előirányzatát                                              38 762 332 Ft
 5. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                3 036 934 Ft
 6. bevételi főösszegét                                                                              225 616 523 Ft
 7. kiadási főösszegét                                                                                225 616 523 Ft

összegben állapítja meg.


3. Az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §


(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 225 616 523 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  84 387 332 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          78 400 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             20 140 700 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   200 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             3 726 159 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     38 762 332 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               213 488 664 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      12 127 859 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             221 890 364 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        3 726 159 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. §


(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 225 616 523 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  79 887 105 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      15 995 757 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    57 762 801 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               9 968 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           54 901 926 Ft
 6. Beruházások                                                                                         4 064 000 Ft
 7. Felújítások                                                                                            0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      3 036 934 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 220 552 318 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        5 064 205 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              221 552 523 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        4 064 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.


4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 213 210 950 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  84 387 332Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          78 400 000 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             8 201 700 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   200 000 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             3 726 159 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     38 295 759 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               201 083 091 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      12 127 859 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             209 484 791 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        3 726 159 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


7. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 213 210 950 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  32 785 585 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      6 710 360 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                    31 122 801 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               9 968 000 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                           54 901 926 Ft
 6. Beruházások                                                                                         3 810 000 Ft
 7. Felújítások                                                                                            0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                      73 912 278 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 208 146 745 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        5 064 205 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              209 400 950 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         3 810 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


8. §


(1) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 15. melléklet szerint határozza meg.


5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 83 280 917 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  0 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                          0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                             11 939 000 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                       0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                     71 341 917 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                               83 280 917 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                      0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                             83 280 917 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                        0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 83 280 917 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                  47 101 520 Ft

ebből személyi illetmény:26 280 000 Ft

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      9 285 397 Ft
 2. Dologi kiadások                                                                                    26 640 000Ft
 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 4. Egyéb működési célú kiadások                                                           0 Ft
 5. Beruházások                                                                                         254 000 Ft
 6. Felújítások                                                                                            0 Ft
 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft
 8. Finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                 83 280 917 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                        0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                       0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                              83 026 917 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                         254 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


11. §


(1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg.


6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. §


(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 4 064 000 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                4 064 000 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     0 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 3 810 000 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                3 810 000 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                     0 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                  0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 254 000 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. 9. és 10. melléklet tartalmazza.


7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §


(1) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2018. évi maradványból 38 762 332 Ft -ot tervez.

(2) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0 Ft összeget hitelfelvételként biztosít.


8. Tartalék

14. §


(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 29 211 635 Ft, melyből:

 1. általános tartalék                                                                                 2 000 Ft
 2. céltartalék                                                                                             29 209 635 Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználási jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.


9. Stabilitási törvény 3. § szerinti kötelezettségek

15.§


A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 16. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.


10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. §


(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Szedres Község Önkormányzata hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Szedres Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.


17. §


A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemterveket havi bontásban a 12. 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.


18. §


A Képviselő-testület a likviditási terveket havi bontásban a 12. 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.


19. §


A Képviselő-testület a Stabilitási törvénynek megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet szerint határozza meg.


11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §


Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


21. §


Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni a polgármesternek.


22. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 5 000 000 Ft összegig átcsoportosítást hajtson végre, azzal, hogy a személyi juttatások előirányzat nem növelhető, továbbá új beruházás és felújítás nem tervezhető. Az ezen felüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.


23. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonság működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.


24. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


25. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat, mint intézmény gondoskodik, úgy hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal évközi előirányzat módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.


12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §


A költségvetés végrehajtása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés keretén belül megszervezett belső ellenőrzés útján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 10 millió Ft összegig rövidlejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A gazdálkodást úgy kell megszervezni, hogy a tárgyévben felvett folyószámlahitelt (likvid hitel) 2019. december 30. napjáig vissza kell fizetni.


14. Vegyes és záró rendelkezések

28. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi cafetéria-juttatás éves összegének fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a)    köztisztviselők esetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 60. § (4) bekezdésében meghatározott keretösszeget;

b)   közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében a Költségvetési törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott keretösszeget.

(2) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódóan Költségvetési törvény 60. § (5) bekezdés alapján valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban álló részére havi 1 000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési törvény 60. § (6) bekezdés alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2019. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.


29. §


A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


30. §


Ez a rendelet 2019. február 21. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.


Kovács János

polgármester


Honti Sándor

jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. február 19-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. február 20. napján.Honti Sándor

jegyző
Mellékletek