Nemesbük község Önkormányzata

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet

Hatályos: 2016. 02. 01

Nemesbük  Község Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2014. (V.19.) önkormányzati rendelete


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról


Nemesbük  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés a)- g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1). bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1). bekezdésének 21. pontjában, és a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (2) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község közigazgatási területén, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek, illetve a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizek begyűjtésére.

2.§

(1) [1]Nemesbük  község  közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését Kustos Gábor ( 8330 Sümeg, Építők útja 1.) egyéni vállalkozó, mint közszolgáltató, közszolgáltatási szerződés alapján, kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.

 (2)A háztartási szennyvíz begyűjtéséről – e rendeletben szabályozott módon – az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

                                                                         3.§

 (1)[2] A begyűjtött háztartási szennyvizet a DRV Zrt.  közszolgáltató által üzemeltetett sümegi szennyvíztelepre az erre a célra kialakított műtárgyban kell a közszolgáltatónak ürítenie.

(2)A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.

(3)A közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni.

(4)A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére számlát kiállítani, melynek másolati példánya az önkormányzat által visszaigényelhető lakossági támogatás igénybevételének bizonylatát képezi.

4.§

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím) kezelésére e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2)A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3)A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(4)A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralék behajtására használhatja fel.

5.§


(1)A háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(2)A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű felületen fel kell tüntetni.

(3)Amennyiben a háztartási szennyvíz begyűjtése közben szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4)A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.

6.§

(1)Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtését az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül, az építési hatóság által engedélyezett módon kialakított, vízzáró közműpótló berendezésben köteles végezni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést.

(2)Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.

(3)Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

(4)[3] A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke:             Szállítási díj                              3750,- Ft/m3

                                               ÁFA (27 %)                            1013,- Ft/m3

                                               Fizetendő díj:                         4763,- Ft/m3

A minimum megrendelhető szállítási mennyiség 4 m3. A szállítási díj magában foglalja a szennyvíz elhelyezés díját is.

                                                                                  7.§

 (1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2)A háztartási szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(3)[4]

8.§

(1)A közszolgáltató a költségelemzés alapján készített díjkalkulációját a megelőző év november 30-ig nyújthatja be az önkormányzat számára.

  1. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

9. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §

  1. E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.
  2. E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nemesbük , 2014. május 16.

                           dr. Simotics Barnabás                                 Hetesi Krisztina

                           polgármester                                                         jegyző

Kihirdetve :Nemesbük , 2014.május 19.         Hetesi Krisztina

                                                                                jegyző[1]

Módosította: 2/2016.(I.20.) ÖR, hatályos: 2016.02.01.-től

[2]

Módosította: 2/2016.(I.20.) ÖR, hatályos: 2016.02.01.-től

[3]

Módosította: 2/2016.(I.20.) ÖR, hatályos: 2016.02.01.-től

[4]

Módosította: 2/2016.(I.20.) ÖR, hatályos: 2016.02.01.-től