Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (VII.24..) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2018. 08. 01 - 2020. 12. 30

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


              I. Általános rendelkezések

              1. A rendelet célja


1.§         E rendelet célja a helyi közösség tagjai számára elősegíteni a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását és betartatását.


              2. A rendelet hatálya


2.§  (1)   A rendelet hatálya azon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik Szedres Község közigazgatási területén e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.

       (2)   A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.


              3. Értelmező rendelkezések


3.§         E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, illetve jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletében közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.


              4. Hatásköri, eljárási szabályok és jogkövetkezmények


4.§         A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át.

5.§  (1)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Átmeneti tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

       (2)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.

       (3)   Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított harminc nap, vagy az elkövetéstől számított hat hónap eltelt. A hat hónapos határidő kezdő napja

              a)    az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,

              b)    a mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén az a nap, amikor a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejárt,

              c)    jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

       (4)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától illetve a jogellenes állapot észlelésétől számított két év elteltével felelősségre vonásnak helye nincs.

6.§  (1)   A közösségi együttélés szabályainak megsértője közigazgatási bírsággal sújtható.

       (2)   A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel (továbbiakban: fiatalkorú) szemben közigazgatási bírságot csak abban akkor lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését önként vállalja.

7.§  (1)   A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy annak összege igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a jegyző rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. A jegyző a közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a körülményeket.

       (2)   A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

       (3)   Közigazgatási bírság kiszabása helyett – különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel – az Átmeneti tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jogellenes cselekménytől való tartózkodás, vagy a jogsértő állapot megszüntetése iránti figyelmeztetés is adható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható, és a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával az elkövetett cselekmény vagy mulasztás orvosolható.

       (4)   A (3) bekezdésben foglalt figyelmeztetés kibocsátásával a jegyző felhívja a közösségi együttélés alapvető szabályát megsértő figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésétől, ellenkező esetben közigazgatási bírság kiszabását fogja alkalmazni.

       (5)   Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a 6. § (2) bekezdésére tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetést kell alkalmazni.

8.§  (1)   Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.

       (2)   A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell, és lehetőleg a törvényes képviselő jelenlétében kell meghallgatni.

9.§         A közigazgatási bírság összegét a bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 15 napon belül Szedres Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.


              II. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

              5. Név- és jelképek használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartás


10.§  (1)   Aki Szedres Község jelképeit (címer, zászló, lobogó, településnév) engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

         (2)   Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


              6. Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások


11.§  (1)   Aki közterületet rendeltetésétől eltérően, engedély nélkül, vagy a kiadott engedélytől eltérően használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

       (2)   Aki közterületen gazdátlan állatot etet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

       (3)   Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


              7. Közterületi név- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások


12.§  (1)   Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, vagy használó, aki a közterületi névtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

       (2)   Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, vagy használó, aki az ingatlana házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan házszámmal nem rendelkezik – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten a közterületről jól látható módon nem helyezi el, annak megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

       (3)   Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


              8. Köztisztasággal kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások


13.§  (1)   Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, vagy használó, aki

              a)    az ingatlanról a járdára, vagy az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyesését,

              b)    az ingatlana előtti közterületen lévő fák, bokrok metszését, a növényzet kaszálását, nyírását, valamint a gyom irtását

              c)    az ingatlana előtti közterület hó- és síkosságmentesítését

              elmulasztja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

       (2)   Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


              9. Temető rendjével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások


14.§  (1)   Aki

              a)    a sírhelyet kifalazza, kibetonozza, bármilyen más szilárd burkolattal, födémmel ellátja, vagy bekeríti,

              b)    a síremléket nem szilárd alapra, nem billenésmentesen helyezi el,

              c)    a síremléket, sírboltot, szegélykövet a kijelölt temetési helyen túlterjedő módon helyezi el,

              d)    a temetési helyek közé, a temetési helyre kúszó növényt, lombhullató fás szárú, és egy méternél magasabbra növő növényt ültet, a temetési hely mellett padot, egyéb az eljárást, illetőleg a temető rendjét zavaró tárgyat helyez el,

              e)    nem gondoskodik a temetési helyre ültetett növények temetési helyen való túlterjeszkedésének megakadályozásáról, vagy arról, hogy azok a sírok közötti közlekedést, megközelítést ne akadályozzák,

              f)    temető területére – vakvezető kutya kivételével – állatot visz be,

              g)    a temetőben síremlék, sírbolt állítási, bontási, javítási, felújítási munkálatokat a munka megkezdése előtt 2 munkanappal írásban nem jelenti be az üzemeltetőnek,

              h)    síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos építési munkát hétköznap nem 7.00 órától 16.00 óráig végez, illetve építési munkát szombaton, vasárnap vagy ünnepnap végez,

              i)     – mint rendelkezésre jogosult – a temetési hely gondozásáról, a gyomtalanításról, a síremlék karbantartásáról, balesetmentes állapotának megőrzéséről az üzemeltető felszólításának ellenére sem gondoskodik,

              j)     a temető területén az üzemeltető engedélye nélkül közlekedik gépjárművel, illetve gépjárművét, kerékpárját nem az erre a célra kijelölt parkoló helyen, kerékpártárolónál állítja le,

                közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

         (2)   Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


              III. Záró rendelkezések


15.§  (1)   Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.

       (2)   E rendeletben foglalt rendelkezéseket a hatályba lépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

       (3)   Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelet.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2018. július 23-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2018. július 24. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző