Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 28 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásárólKunszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.


2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét    393.105.083 forintban,

b) bevételi főösszegét   568.797.081 forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 417.862.991 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  261.663.340 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 156.199.651 forint többlet.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  147.096.741 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             146.470.719 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       94.239.473 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         30.056.058 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                417.862.891 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              408.599.164 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        9.263.827 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                   0 forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport             271.392.272 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:       146.470.719 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      129.340.955 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       27.555.078 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              70.455.889 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            1.323.700 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         2.347.980 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    22.255.447 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        7.835.651 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       548.640 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           261.663.340 forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               233.309.286 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                      28.354.054 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                    0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            231.023.602 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         30.639.738 forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) új telkesítéssel kapcsolatos kiadások 20.000.020 forint,

ab) kártyaolvasó óvoda ASP használatához 12.990 forint,

ac) TOP-4.1.1-BK1-2016-00016 jelenlegi egészségház korszerű egészségcentrummá

fejlesztése pályázaton belül vásárolt eszközök 1.275.000 forint,

ad) gyógyszertár hőszigetelt ablak 366.386 forint,

ae) szünetmentes tápegység 15.240 forint,

af) futóbicikli 22.385 forint

ag) nyomtató, scanner óvoda 49.213 forint,

ah) kávégép 169.000 forint,

ai) mérőkerék 23.990 forint,

aj) keverő erősítő 63.500 forint,

ak) kazán óvoda 105.600 forint,

al) eszközök (edények, tányérok) óvoda 152.123 forint.b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Orvosi rendelő felújítás 4.177.679 forint,

bb) Óvoda felújítás 3.574.900 forint,

bc) Bácsvíz bekötő vízvezeték 83.072 felújítás


6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 298.000 forint,

b) Temetési segély 140.000 forint,

c) Újszülöttek életkezdési támogatás 360.000 forint,

d) Rendkívüli települési támogatás 75.000 forint,

e) Települési támogatás (volt lakásfenntartási tám.) 450.700 forint.


    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék ................................ 0 forint,

b) a céltartalék ............................................ 0 forint.


    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 175.691.998 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza


9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 40.368.670 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 115.830.988 forint többlet.


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:                                                     0 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                                   forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:                                                                          0 forint,

ebből:      

      ba) működési célú                                                                                0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:                                         0 forint,

ebből:      

      ca) működési célú                                                                                 0 forint,

      cb) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                                     0 forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                                0 forint,

      db) felhalmozási célú                                                                            0 forint.


(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: 0 forint,

b) külső finanszírozással: 0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                                               0 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                                0 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                                                     0 forint,

ebből:   

      ba) működési célú                                                                                0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                            0 forint.


(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele összesen:                                                           ................. 0 forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                                                 0 forint,

     ab) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                                         ................. 0 forint,

ebből:   

     ba) működési célú                                                                                 0 forint,

     bb) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                                          ................. 0 forint,

ebből:   

     ca) működési célú                                                                                   0forint,

     cb) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

d) egyéb finanszírozás összesen:                                                               ................. 0 forint,

ebből:   

     da) működési célú                                                                                 0 forint,

     db) felhalmozási célú                                                                             0 forint.


3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2017. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:   59.032.924 forintban,

b) bevételi főösszegét:  59.225.342 forintban

állapítja meg.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:  4.149.725 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 59.032.924 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -54.883.199 forint hiány.


12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              4.028.585 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       121.140 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     4.149.725 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:           4.149.725 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:               0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:            0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      4.149.725 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:               0 forint.


13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    43.289.344 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    9.585.871 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           6.157.709 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       59.032.924 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           59.032.924 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:              0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      59.032.924 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                 0 forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  54.883.199 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással      481.217 forint,

b) külső finanszírozással 54.401.982 forint.(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                 481.217 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                       481.217 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                         

összesen:                                                                                          0 forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                 0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 54.401.982 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       54.401.982 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 forint.

4. Az Önkormányzat Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervének

 2018. évi költségvetésének teljesítése


16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:    89.466.172 forintban,

b) bevételi főösszegét:   90.540.709 forintban

állapítja meg.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 16.183.901 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  89.466.172 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 73.282.271 forint hiány.


17. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              50.069 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                          0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            16.133.832 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                       0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                              16.183.901 forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:            6.968.374 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  9.215.527 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:             0 forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   16.183.901 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:              0 forint.


18. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    51.979.015 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  11.041.766 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         26.208.680 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     236.711 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        89.466.172 forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:            83.483.561 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:    5.982.611 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:               0 forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     89.229.461 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:     236.711 forint.


19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


20. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.282.271 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 263.711 forint hiány.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással   1.991.808 forint,

b) külső finanszírozással 73.282.271 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             1.991.808 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                    1.991.808 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                         

összesen:                                                                                          0 forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                  0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 71.290.463 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           71.053.752 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                             236.711 forint.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:   244.605.987 forintban,

b) bevételi főösszegét:  419.031.030 forintban

állapítja meg.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege:  397.529.365 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    113.164.244 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 284.365.121 forint többlet.


22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             143.018.087 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         146.470.719 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   94.239.473 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     13.801.086 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     397.529.365 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                  397.529.365 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                          0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                       0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                           251.058.646 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                      146.470.719 forint.


23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         34.072.596 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         6.927.441 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              38.089.500 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            1.323.700 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         2.347.980 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    22.018.736 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        7.835.651 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       548.640 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           113.164.244 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                     90.792.801 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                           22.371.443 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                         0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               82.761.217 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          30.403.027 forint.


24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 4 fő.6. Adósságot keletkeztető ügylet25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ................. ezer forint.


26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.


7. Egyéb rendelkezések27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.8. Záró rendelkezések29. § E rendelet 2019. május 28. napján lép hatályba.

P.H..........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Kunszállás, 2019. május 28.


P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző

1. számú melléklet a  7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez


Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint


1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban


A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított

előirányzatok

Teljesítések

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

56.696.643

56.711.039

56.711.039

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

39.232.133

40.132.033

40.132.033

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

26.649.668

29.106.358

29.106.358

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2.073.940

2.384.479

2.384.479

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

4.085.317

4.085.317

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

124.652.384

132.419.226

132.419.226

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11.496.000

14.280.248

14.677.515

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

136.148.384

146.699.474

147.096.741


2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban


A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított

előirányzatok

Teljesítések

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

39.770.719

146.470.719

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

39.770.719

146.470.719


3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban


A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított

előirányzatok

Teljesítések

2

Jövedelemadók

B31

0

0

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

2.850.000

2.850.000

2.868.671

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó


0

0

0

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó


0

0

0

9

- magánszemélyek kommunális adója


2.450.000

2.450.000

2.329.296

10

- telekadó


400.000

400.000

539.375

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70.000.000

75.523.692

80.647.032

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


0

0

80.647.032

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


0

0

0

15

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

17

Gépjárműadók

B354

8.000.000

8.000.000

10.689.932

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó


0

0

0

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

78.000.000

83.523.692

91.336.964

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

33.838

23

Közhatalmi bevételek

B3

80.850.000

86.373.692

94.239.473

2. melléklet a  7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethezAz Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése


Adatok forintban


A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

Előirányzatok (módosított)

Előirányzatok (teljesített)

2

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

3

Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00014

0

0

39.770.719

39.770.719

39.770.719

0

4

Kunszállási Mosolyvár Óvoda komplex felújítása

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021

0

0

0

0

106.700.000

3.574.900

5
6
7
8
9
10
11
12
133. melléklet a  7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethezA tartalékok felhasználásaA/ Az általános tartalék felhasználásaA

B

C

D

1

Az általános tartalék felhasználása

Céltartalék összeg

(eredeti
előirányzat)

Céltartalék összeg

(módosított
előirányzat)

Céltartalék összeg

(teljesített
előirányzat)

2

nem releváns
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ÖsszesenB/ A céltartalék felhasználása

Adatok forintban


A

B

C

D

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

(eredeti
előirányzat)

Céltartalék összeg

(módosított
előirányzat)

Céltartalék összeg

(teljesített
előirányzat)

2

nem releváns
3

4

5

6.

Összesen


4. melléklet a .7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat összevont 2018. évi maradványa


Adatok forintban


A

B

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

417.862.991

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

261.663.340

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

156.199.651

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

150.934.090

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

131.441.743

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

19.492.347

A

Alaptevékenység maradványa (I+II)

175.691.998

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

0

C

Összes maradvány (A+B)

175.691.998

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

175.691.998

09

Az alaptevékenység maradványa felhasználható:


10

- …………………………………………………célra


11

- ………………………………………………….célra


12.

- ...........................................................................célra


F.

Vállalkozási tevékenységet  terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

13.

A vállalkozási maradvány felhasználható:


14.

- ...........................................................................célra


15.

- ...........................................................................célra


16.

- ...........................................................................célra

5. számú melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek


A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok forintban


A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség érvényesít-

hetőségi határideje

Kötelezettség

összesen

2

nem releváns3
4
5

Összesen
B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok forintban


A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

évente

41.757.852

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

0

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

évente

16.919

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

0

8

Összesen


41.774.771


6. számú melléklet a  7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználásaI. Az adóbevételek

Adatok forintban


A

B

C

D

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti

előirányzat

Mód.

előirányzat

Éves

teljesítés

2

Építményadó

0

0

0

3

Telekadó

400.000

400.000

539.375

4

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

5

Magánszemélyek kommunális adója

2.450.000

2.450.000

2.329.296

6

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

7

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

8

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

70.000.000

75.523.692

80.647.032

9

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

10

Helyi adók összesen

72.850.000

78.373.692

83.515.703


II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok forintban


A

B

C

1

Az adóbevétel felhasználásának

2

Jogcíme, területe

Indoka

Összege

3

Szociális feladatok

1990.évi C.törvény 36/A §

1.323.700

4

Utak fejlesztése, karbantartása

1990.évi C.törvény 36/A §

916.499

5
6
7

Felhasznált adóbevétel összesen:

2.240.1997. számú melléklet a  7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai


Adatok forintban


A

B

1

A környezetvédelmi alap teljesített bevételei

2

A környezetvédelmi alap teljesített bevételi

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

nem releváns


456

Bevételek összesen


7

A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai

8

A környezetvédelmi alap teljesített kiadások

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

nem releváns


101112131415

Kiadások összesen