Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XI.9..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás helyi szabályairól.

Hatályos: 2018. 11. 10 - 2019. 04. 14

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás helyi szabályairól.


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


              1. A rendelet célja


1.§         E rendelet célja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.


              2. A rendelet hatálya


2.§         A rendelet hatálya kiterjed Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati Szociális rendelet) 2. §-ban rögzített személyekre.


              3. Általános rendelkezések


3.§         A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a Szociális Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza át.


4.§  (1)   A szociális célú tüzelőanyag támogatási kérelmek elbírálása során az Önkormányzati Szociális rendelet eljárásra, és jövedelem megállapításra vonatkozó szabályait e rendeletben foglalt kivételekkel kell alkalmazni.

       (2)   A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem 2018. december 14. napjáig nyújtható be e rendelet mellékletében rögzített nyomtatványon.


              4. Szociális célú tüzelőanyag támogatás


5.§  (1)   Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülhet, akinek

              a)       a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőnél és gyermekét egyedül nevelőnél a 300%-át, és

              b)      lakása fával fűthető.

       (2)   Az elbírálás során előnyt élvez

              a)       aki aktív korúak ellátásában,

              b)      aki időskorúak járadékában,

              c)       aki – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban

              részesül,

              d)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


6.§  (1)   A szociális célú tüzelőanyag támogatást az önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül természetbeni ellátásként, tűzifa formájában nyújtja.

       (2)   A Bizottság szociális célú tüzelőanyag támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítását állapíthatja meg.

       (3)   A szociális célú tüzelőanyag kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.


              5. Záró rendelkezések


7.§         Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. április 15. napján hatályát veszti                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2018. november 8-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2018. november 9. napján.


                                                                                                      Honti Sándor

                                                                                                            jegyző


Mellékletek