Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2019. 09. 25 - 2020. 04. 20

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.    §

(1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában térítésmentesen tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kunszállás községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 


(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azaz 62.700 Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.
d) nincs lejárt adótartozása az önkormányzat felé, és ennek rendezése érdekében az összes jogszabályi lehetőséget kimerítette. 


(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi kérelmezőket előnyben kell részesíteni:
a)az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;
b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
ca) aktív korúak ellátására;
cb) időskorúak járadékára;
cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;
cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos  helyzetű gyermeket nevelő család;
f) a közmunka programban résztvevő személy;
g) egyéb rendkívüli életkörülmények között élő személy.


(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2019. december 6-ig lehet benyújtani a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.


(5) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.


(6) A kérelmekről - átruházott hatáskörben - a polgármester egyedi határozattal dönt.


(7) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők átvételi elismervényt írnak alá.


(8) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.


(9) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 18 000 Ft +ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.


2.    §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2020. április 30. napján hatályát veszti.


Kovács Imre                       Heródekné Szász Ágota 

polgármester                                   jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 24.


                                    Heródekné Szász Ágota 
                                             jegyző