Viss Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2016 (VII.22..) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 23

Viss Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2016 (VII. 22) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról


Viss Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében és 92/B.§(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép és az alábbi 15/A.§-al egészül ki:

 „Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zr

15. § A Ht.32/A§-a alapján 2016. április 1. napjától teljesített közszolgáltatás ellenértékekeként a Ht. 91-91/A§. és 91/B.§ szerint megállapított közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóik az NHKV Zrt. ( a továbbiakban: koordináló szerv) számlája alapján a koordináló szerv részére fizetik meg.

15/A. § A közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a Ht. 32/A. (1) bekezdés i) pontja alapján a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére (szolgáltatási díj).”

2. §

A rendelet 21.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § (1) A hulladékgazdálkodási feladatokat a közszolgáltató látja el a közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó felé.”

3. §

(1) Ahol a rendelet a díjfizetésre vonatkozóan közszolgáltatót említ, ott a koordináló szervet kell érteni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 23.§ (5) bekezdése.

(3) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


  Tamás János sk.                                                                          Bányácskiné Daróczi Mónika sk.

     polgármester                                                                                                           jegyző