Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (XII.11..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 7/2018. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 7/2018. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 7/2018. (VII. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartás a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5. § szerinti elévülési szabályokon kívül esik.”


2.§  (1)   Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépést megelőzően indult folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)   Hatályát veszti az Ör.

a) 2. § (1) bekezdése;

b) 5. § (4) bekezdése;

c) 6. § (2) bekezdése;

d) „8. Köztisztasággal kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások” alpontja;

e) 13. §-a.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2020. december 10. napján fogadta el. Kihirdetve 2020. december 11. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző