Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 8/2020 (IX.18..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 03. 26 - 2022. 02. 18

Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 8/2020 (IX.18..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról1

2021.03.26.

Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdésében, valamint 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét; a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér és könyvtári szolgáltatás

2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színteret működtet, az alábbi helyszínen: Nemesbük, Rákóczi u. 62. szám alatti épület- Művelődési Ház

(2) Az Önkormányzat a kötelező könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral (8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 6.) kötött megállapodás útján, a Nemesbük, Rákóczi u. 62. szám alatti épület emeleti helyiségében biztosítja.

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában az (1) és (2) bekezdésben megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) a községi önkormányzat nem közművelődési alapfeladatait ellátó intézményeit,

b) a községben működő közgyűjteményeket,

c) az önkormányzat területén működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket, egyházi szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatot

d) az önkormányzat területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: Tv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a), d) és e) pontokban meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja.

(2) A Tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, „művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a közösségi színtér használatát biztosítja;

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat által szervezett községi rendezvényeken,

c) a művelődő közösségek vezetői, a közművelődési feladatot ellátó helyi civil szervezetek vezetői részvételével évente legalább egy fórumot szervez, ahol e közösségek vezetői megfogalmazhatják a közművelődési feladatellátást érintő észrevételeiket, javaslataikat.

(3) A Tv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, „a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a helytörténettel, helyi népművészettel, Felsőpáhok szellemi kulturális örökségével foglalkozó szakkörök, klubok, egyéb csoportok részére a közösségi színtér használatának biztosítása, a községi rendezvényekbe történő bevonása;

b) a helyi művelődési, népművészeti szokásokat bemutató rendezvények szervezése.

(4) A Tv. 76. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott, „az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a helyi képzőművészeti, zeneművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti, versmondás-irodalom, film- és médiaművészetek területén tevékenységet folytató amatőr személyek és csoportok részére szakkörök, klubok szervezése, a közösségi színtér használatának biztosítása;

b) az a) pontban meghatározott személyek, csoportok alkotásait, előadásait bemutató kiállítások, rendezvények szervezése.

Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai

4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei: Falunap, Szépkorúak köszöntése, Mikulás ünnepség, Szüreti mulatság, Farsangi rendezvény.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Közművelődési megállapodás megkötését a 2. § (3) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban a polgármesternél.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(6) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(7) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja a rendelet 1-3 mellékletében kerül meghatározásra.

Közösségi színterek művelődési célú használata

6. § (1) A Képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel igénybe vehessék a színtér szolgáltatásait, s gondoskodik arról, hogy az igénybevétel ideje alatt a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak.

(2) A közösségi színtér működése folyamatos, a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja látogathatóságát. Művelődési ház: minden kedden 11-15 óráig, csütörtökön 15-19 óráig, pénteken 9-13 óráig minden második szombaton 14-17 óráig, illetve rendezvények alkalmával, Könyvtár: minden kedden 11-15 óráig, csütörtökön 15-19 óráig, pénteken 9-13 óráig ,minden második szombaton 14-17 óráig. Szem előtt tartva a takarékos működtetést és a rendezvényekhez igazodó igényeket, az önkormányzat fenntartja a nyitva tartás esetenkénti módosításának jogát, és a rövidített nyitva tartás elrendelését.

(3) A Képviselő-testület térítés nélkül biztosítja a művelődési házak használatát:

a) a nemesbüki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére a 3. § és 4. § szerinti célok esetén,

b) a nemesbüki székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetek részére nem üzletszerző tevékenység céljából,

c) az önkormányzattal együttműködésben lévő térségi önkormányzatok, egyéb szervezetek részére rendezvényeik tartásához,

d) nemesbüki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére vagy részvételével szervezett sport, kulturális, oktatási rendezvény esetén.

(4) A közösségi színterek művelődési célú használatát a polgármester engedélyezi.

(5) A használat iránti igényt az 1. melléklet szerinti tartalommal a használat tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal előbb be kell jelenteni.

Közösségi színterek nem művelődési célú használata

7. § (1) A közösségi színterek nem művelődési célú használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt az 1. melléklet szerinti nyomtatványon írásban kérni.

(1) A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért.

(2) A közösségi színterek kirakodóvásári tevékenység célú, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb üzleti jellegű használatáért, továbbá a 3. § és 4. § alá nem tartozó esetekben bérleti díjat kell fizetni. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságának igazolását is.

(3) A bérleti díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bérleti díjat a használat megkezdése előtt kell az Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni.

(5) A polgármester több napos, vagy több alkalomra szóló használat esetén a használat feltételeit szerződésben köteles rögzíteni, melynek kötelező tartalmi elemei:

a) megállapodó felek adatai

b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése

c) szolgáltatást igénybevevők várható száma

d) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése, vagy a mentesség megjelölése

e) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása

f) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel

g) a közösségi színtér használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése, óvadék biztosítása

h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

(6) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési és európai parlamenti képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a művelődési házat kampányrendezvény tartására az (1) bekezdésben foglaltak szerint

(7) A közösségi színtér házirendjét a 3. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesbük Község Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 2/2019.(II.15.) számú önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Közösségi színtér művelődési célú használat engedélyezése
Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ……………………………………………………………..……………………………….…. (cím) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ……………………………………………………. ………………………………(közösségi színtér megnevezése és címe) használatát …………………………………..…………………..……….tevékenység céljára
201.………………….hó…………napján ……………..órától………….. óráig terjedő időtartamban, egyszeri alkalomra* engedélyezze.
201………………hó napjától heti …………alkalommal……………………………………. ………………..................................................................................................………………napokon………….órától ……………..óráig terjedő időszakban*2 engedélyezze.(dátum, aláírás)
A művelődési ház használatát a megjelölt célra a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem – nem engedélyezem. (dátum, aláírás)
Közösségi színtér nem művelődési célú használata
Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ……………………………………………………………..……………. szám alatti lakos (kereskedő) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő művelődési ház (8371 Nemesbük, Rákóczi u. 62.) nagytermének – kistermének – udvarának használatát engedélyezze az alábbiak szerint:
Tevékenység, szolgáltatás, rendezvény megjelölése:……………………………….………………..
Igénybevevők várható száma:………………………………………………………………………fő
Használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása:…………………………………………………………………………………......
Bérleti díj mértéke:…………………………………
Kapcsolattartó személy megjelölése, elérhetőségei:………………………………………………..
…………………………………………………………………
Tudomásul veszem, hogy a megállapított bérleti díjat a tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzati Hivatal pénztárába be kell fizetnem, ellenkező esetben a helyiséget nem bocsátják a rendelkezésemre.
Eddig az időpontig a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságomat igazolnom kell a vonatkozó okirat fénymásolatának csatolásával.
………………………20..…………………….
………………………………………… aláírás
A művelődési ház használatát a fenti feltételekkel, ……………….Ft bérleti díj megfizetése mellett engedélyezem – nem engedélyezem.
Nemesbük, 20.………………………………
dr. Simotics Barnabás
polgármester

2. melléklet

A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek

1. Ifjúsági Klub Nemesbük

2. Hímző Szakkör

3. A használati szabályzat hatálybalépése után alakuló Nemesbüki közművelődési célú közösségek, csoportok, klubok, civil szervezet

II. A Nemesbüki közösségi színtér bérleti díjai:

Művelődési Ház bérleti díja:

1. október 16. és április 14. között:
nagyterem: 2500 Ft/óra
emeleti kisterem: 1200 Ft/óra
földszinti kisterem: 600 Ft/óra
Nemesbüki állandó lakosok esetében:
nagyterem: 300 Ft/óra
emeleti kisterem: 200 Ft/óra
földszinti kisterem: 100 Ft/óra

2. április 15. és október 15. között:
nagyterem: 2000 Ft/óra
emeleti kisterem: 1000 Ft/óra
földszinti kisterem: 500 Ft/nap
Nemesbüki állandó lakosok esetében:
nagyterem: 200 Ft/óra
emeleti kisterem: 100 Ft/óra
földszinti kisterem: 100 Ft/óra

1. Közösségi színtér udvarának kereskedelmi, szolgáltatói igénybevétele: 500 Ft/ óra

1. Lakodalom céljára kizárólag a legalább 1 éve nemesbüki állandó lakóhellyel rendelkező személy veheti bérbe a Művelődési Házat. A bérlet igény szerint, de legfeljebb -a könyvtár és a könyvtár előtti terem kivételével - az egész épületre terjedhet ki. A bérleti idő a szombati napon tartott lakodalmat megelőző péntek 10 órától a lakodalmat követő hétfő 10 óráig tart. A bérleti díj mértéke április 15. és október 15. között 30.000 Ft, október 16. és április 14. között 50.000 Ft.

3. melléklet

A közösségi színtér ( Művelődési Ház )házirendje

1. A Művelődési Házat a használatbavételi szabályzat alapján vehetik igénybe közművelődési-kulturális rendezvények tartására.

2. A Művelődési Ház nyitva tartása: önkormányzati rendelet szerinti rendszerességgel

3. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni

5. A Művelődési Ház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
6.A Művelődési Ház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

7. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.

8. A Művelődési Ház munkatársainak, a polgármesternek, a rendezőknek, a rendőrségnek és katasztrófavédelem munkatársainak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

9. Az épületben szemetelni tilos.

10. A Művelődési Ház csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.

11. A Művelődési Ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

12. Szeszesitalt behozni - zártkörű vagy önkormányzati rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos. Szeszesital fogyasztása a Művelődési Ház előtt tilos.

13. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni a Művelődési Házban és annak környékén.

14. A 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.

15. A polgármester a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.

16. A Művelődési Ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Művelődési Ház épületét, eszközeit, berendezéseit.

17. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 19. napjával.

2

* kívánt rész kitöltendő