Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (IV.16..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 17 - 2020. 04. 17

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:


1.§  Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A lakhatási célú települési támogatást 12 hónapra kell megállapítani. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén a rendszeres juttatásként biztosított lakhatási célú települési támogatást megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a katasztrófaveszély, illetve veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő hónap végéig.”


2.§  Ez a rendelet 2020. április 17. napján lép hatályba.
                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2020. április 15. napján fogadta el. Kihirdetve 2020. április 16. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző