Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 7/2016 (III.18..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről

Hatályos: 2016. 03. 19


Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről


Nemesbük község  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

                                                                  1.  §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nemesbük Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-közmű létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, azon kivétellel, aki a közműhálózatra történt csatlakozásért a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését igazolni tudja.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra amelyeket társulat vagy az önkormányzat épített meg, legfeljebb 1 m3/nap vízfogyasztás esetén. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a gazdálkodó szervezet által fizetendő közmű-csatlakozási hozzájárulásra, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69.§ (1) bekezdése alapján, mint közműfejlesztési hozzájárulás, továbbá a lakossági felhasználókra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§ (2) bekezdése alapján, mint közművesítési hozzájárulásra.


Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:


a) Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

b) Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvíz-elvezetésének kiszolgálása érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.

c) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

d) Víziközmű – szolgáltató: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontjában meghatározott szolgáltató, Nemesbük közigazgatási területén a szennyvíz közmű szolgáltatást a DRV Zrt. , az ivóvízközmű szolgáltatást az Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt . látja el.

e) Víziközmű – társulat: a 1995. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltaknak megfelelő társulat.

f) Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy ha önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.

g) Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közlekedőből nyíló önálló bejárata van, attól függetlenül, hogy önálló közműhálózati mérő berendezéssel rendelkezik, vagy több önálló rendeltetési egység tartozik egy közműhálózati mérőberendezéshez.

h) Érdekeltségi egység: külön jogszabály szerint egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeltetési egység.

i)Házi szennyvízhálózat:  az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló, és az azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához szállító szennyvízvezeték-hálózat max: 1 m3/nap vízfogyasztásig terjedően.


Általános rendelkezések

3.§


(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornahálózatra vagy ivóvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek érdekeltségi egységenként közmű-csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) A közmű-csatlakozási hozzájárulás alapja a lakossági célú érdekeltségi egység, vagy gazdasági célú érdekeltségi egység.

(3) A közmű-csatlakozási hozzájárulás mértékét és az érdekeltségi egységek meghatározását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 (4) Mind a lakossági, mind a gazdasági célú érdekeltségi egység esetén a közmű-csatlakozási hozzájárulás összegének nagyságát a (3) bekezdésben meghatározott érdekeltségi egység mennyiségi tényezőjének és a hozzájárulás egy egységre jutó összegének szorzata adja. Az érdekeltségi egységek száma csak egész szám lehet.

 (5) A közműre való csatlakozási engedély csak a hozzájárulás befizetését követően adható ki.


(6) A közmű üzemeltetője az ingatlan közműhálózatra való csatlakoztatását a csatlakozási engedély kiadása után végezheti el.

(7) A nem önkormányzati beruházásban épült, de az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe átadott közművekre történő csatlakozás esetén is hozzájárulást kell fizetni.

(8) A nem önkormányzati fejlesztési céloknál az ivóvíz hálózat és a szennyvíz csatornaépítés költségei az építtetőket terhelik, ezekhez az önkormányzat hozzájárulást, támogatást nem biztosít.

A csatlakozás feltételei

4. §


(1) A csatorna vagy ivóvíz-hálózatra történő rácsatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés, stb.) a közmű-csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

(2) A lakossági és vállalkozási felhasználó a meglévő csatornahálózatra történő utólagos rácsatlakozást az Önkormányzati Hivatalnál kezdeményezheti e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációjának benyújtásával.

(3) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:

 • az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,
 • e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás,
 • a közterület felbontásához közútkezelői hozzájárulás.

(4) A közmű-csatlakozási hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható.

(5) A hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában - az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint.

(6) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan használója vagy bérlője vállalja fel, úgy a bérleti, használói jogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell.

(7) Az elkészült víziközmű hálózatra történő rácsatlakozás üzembe helyezését az érdekeltnek a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie.

A hozzájárulás megfizetése

5.§

(1) A polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján – Nemesbük község Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben - határozatban dönt a közmű-csatlakozási hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról.

(2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 15 napos határidőre történő megfizetés alól mentesül az, aki részére részletfizetési kedvezmény biztosított.

(3) A polgármester maximum 12 havi kamatmentes részletfizetést, havi egyenlő részletekben engedélyezhet az érdekelt kérelmére. A kérelmet legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a részletfizetéssel 3 havi késedelem keletkezik, a tartozás és járulékai adók módjára behajtandó tartozásnak minősül.

 (4) Az 1. melléklet szerinti igazolás akkor adható meg, ha a bekötést kezdeményező a közmű-csatlakozási hozzájárulás megfizetését hitelt érdemlően igazolta, vagy a közmű-csatlakozási hozzájárulás első részletét, illetőleg teljes összegét igazoltan megfizette az önkormányzat számlájára.

(5) Amennyiben az ingatlan saját célú vízellátó létesítményének, egyedi szennyvízkezelő létesítményének vagy egyedi zárt szennyvíztárolójának közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontból káros hatása áll fenn és a vízügyi hatóság - a törvényben foglaltak alapján – az ingatlan tulajdonosát közérdekből kötelezi az ingatlan beköttetésére és ezzel a vízi-közmű szolgáltatás igénybevételére, úgy az érdekelt azonnal jogosulttá válik a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozásra, azzal hogy a közmű-csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll.


Nyilvántartások

6. §

A közmű-csatlakozási hozzájárulás nyilvántartását az Önkormányzati Hivatal végzi. A hozzájárulás befizetések külön számlára történnek, amely összegek felhasználása a mindenkori jogszabályi előírások szerint történik.


Záró rendelkezések

7.§

(1) Ez a rendelet 2016. március 20.-án lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az a kérelmezőre nézve kedvezőbb elbírálást biztosít.

(2)  E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nemesbük, 2016. március 17.


dr. Simotics Barnabás                                                                                   dr. Prótár Henrietta

polgármester                                                                                                  jegyzőKihirdetve: Nemesbük, 2016. március 18.


dr. Prótár Henrietta

jegyző

 1. melléklet a 7/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS

a közmű-csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről

Nemesbük község Önkormányzati Hivatala képviseletében eljárva igazolom, hogy


Név:……………………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………….

Lakcím…………………………………………………….

szám alatti lakos

Név:……………………………………………………….

Képviseletre jogosult: …………………………………….

Adószám: …………………………………………………

Székhely:…………………………………………………

gazdasági szervezet

a Nemesbük, …..………………………………….utca, …………………házszám ………………………..  hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szennyvízelvezetés/ ivóvíz a meglévő víziközmű hálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként

-Nemesbük község Polgármesterének …………….számú jogerős határozatában előírt…………………………..……………………………Ft, azaz ………………………………………………………forint összegű közmű-csatlakozási hozzájárulást egyösszegben megfizette.

-Nemesbük község Polgármestere a nevezett érdekelt részére a közmű-csatlakozási hozzájárulás …………..havi részletekben történő megfizetését engedélyezte. A nevezett személy/szervezet a részletek - önkormányzat költségvetési számlájára történő - megfizetéssel a pénzfizetési kötelezettségének eleget tett.

- a vízügyi hatóság …………… számú kötelező határozata, valamint a közmű-csatlakozási hozzájárulást előíró ……………… számú határozat alapján történő rácsatlakozás.

Kelt……………………., év……, hó…….., nap………..

………………………………….

aláírás

 1. melléklet a 7/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez


Illetékbélyeg helye


KÉRELEM

Víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz

Alulírott (magánszemély)

Név:………………………………………………………………………

Anyja neve:………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………….

Telefoni elérhetőség: ……………………………………………………


(gazdasági szervezet)

Név: ……………………………………………………………………..

Képviseletére jogosult: ………………………………………………….

Adószám: ……………………………………………………………….

Székhely: ……………………………………………………………….

Telefon elérhetőség:…………………………………………………….

,mint a Nemesbük……………………….. utca ………………házszám……………..hrsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója kérem, hogy a nevezett ingatlan szennyvízelvezetésének/ ivóvízellátásának a víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozása érdekében a közmű-csatlakozási hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjen. A hozzájárulás ……..db használati egységet érint.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt……………………., év………,hó…….., nap………..

PH.                     aláírásKérelem mellékleteként a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció kerül benyújtásra (1 pld.).

Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között

létrejött szerződés 1 pld-t is csatolni szükséges.
3. melléklet a 7/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez  


A közmű-csatlakozási hozzájárulás egy egységre jutó összege szennyvíz-hálózatra és ivóvízhálózatra  történő utólagos rácsatlakozás esetén


 1. Víz közmű-csatlakozási hozzájárulás

- belterületi ingatlanok esetén:                                                                60 eFt/ingatlan


 1. Szennyvíz közmű-csatlakozási hozzájárulás:


Lakossági fogyasztók esetén:

- első egységre vonatkozóan (maximum kettőnél nem több fürdőszoba):      240 e Ft/egység

- minden további egység esetében:                                                                300 e Ft/egység


Nemesbüki állandó lakóhellyel rendelkező lakossági fogyasztó tulajdonosok részére az Önkormányzat 50 %-os kedvezményt biztosít.


nem lakossági fogyasztók esetén:

- első egységre vonatkozóan (maximum kettőnél nem több fürdőszoba):      240 e Ft/egység

- minden további egység esetében:                                                                300 e Ft/egység


 1. Tervezett nagyberuházások után fizetendő háttérfejlesztési hozzájárulást az alábbiak szerint kell megállapítani:


 1. Kész műszaki tervek birtokában a megvalósítandó beruházás tervező által meghatározott napi vízigénye x 240 e Ft/m3.


 1. Műszaki tervek hiányában a beruházó nyilatkozata alapján prognosztizált napi vízigény x 240 e Ft/ m3.


Ebben az esetben a beruházó köteles a prognosztizált napi vízigény mennyiségét az Önkormányzattal előzetesen egyeztetni.


 1. a beruházás használatbavételét (üzembe helyezését) követő 1 éven belül figyelemmel kell kísérni a tényleges vízfogyasztást. Többlet vízfelhasználás esetén a háttérfejlesztés összegét is arányosan meg kell emelni.
Érdekeltségi egységek meghatározása:


 • lakó – és üdülőingatlan esetén első egységnek minősül 1 lakás vagy üdülő, maximum kettőnél nem több fürdőszobával, minden további fürdőszoba 1 további érdekeltségi egységet jelent (fürdőszobának minősül a zuhanyzó is),


 • panzió és szállodai szolgáltatás esetében is első alapegységnek minősül kettő fürdőszoba, minden további fürdőszoba 1 egységnek számít. (Fürdőszobának számít a zuhanyzó is, egy fürdőszobának számít a zuhanyzó és WC együtt is). Egy épület panzió jellegét az építési engedélytől függetlenül a tényleges használat határozza meg. A szállodák és panziók szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás összege az érvényes építési engedély kiadásának időpontjából számítandó. • Közegészségügyi intézmények, oktatási intézmények, kulturális intézmények a vízfogyasztás átalánymennyisége, illetve a vizesblokk mennyiség alapján képeznek 1-1 érdekeltségi egységet,


 • kempingek esetében 4 férőhely felel meg 1 érdekeltségi egységnek,


 • egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében első érdekeltségi egységnek minősül:


- kereskedelmi egység (bolt): 100 m2 = 1 érdekeltségi egység,

- ipari, szolgáltatási, javítóműhely: 120 m2 = 1 érdekeltségi egység,

- iroda: 1-3 szoba = 1 érdekeltségi egység, minden további szoba 1 érdekeltségi egység,


 • az ingatlan vegyes használata esetén az érdekeltségi egységek a használati jogcímek szerinti bontásban a fentiek szerint meghatározottak szem előtt tartásával képeznek 1 vagy több érdekeltségi egységet,


 • fentiekben nem jelölt egyéb szolgáltatás (pl.: fürdő, úszómedence, vendéglátás) esetében az érdekeltségi egységet a panzió és szálloda esetében megjelölt módon kell számítani, e felett a tényleges kibocsátott szennyvízmennyiség figyelembe vételével – a kontingens igény felmérése alapján – a képviselőtestület az igénylővel egyedi megállapodást köt. (A fenti összeget a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terheli.)