Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 10/2016 (IV.29..) önkormányzati rendelete

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Nemesbük  Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról


Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Nemesbük község Díszpolgára cím


1. § Díszpolgári cím annak adományozható, aki Nemesbük község és polgárai számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, munkásságával eredményesen szolgálta a község lakosságának érdekeit, életvitelével, a község ügyei iránt tanúsított fogékonyságával, áldozatvállalásával köztiszteletre vált érdemessé.

2. § (1) Díszpolgári címet önkormányzati ciklusonként maximum három fő – évente legfeljebb 1 fő-  kaphat, képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A címről díszes oklevelet és emléktárgyat kell készíteni, melyet a falunap alkalmával ünnepélyes keretek között Nemesbük község Polgármestere ad át. Az emléktárgy formája kötetlen, az oklevélnek  tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

„Nemesbük község  Önkormányzat Képviselő-testülete a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen (név) részére Díszpolgári Címet adományoz.”

3. § (1) Díszpolgári címet nem csak nemesbüki lakos és nem csak magyar állampolgár kaphat.

(2) A címet posztumusz is lehet adományozni, az oklevél, vagy emléktárgy átvételére a túlélő házastárs, gyermek jogosult.

4. § (1) A kitüntetett személy jogosult a címet viselni, aláírásainál és kitüntetései között felsorolni.

(2) A díszpolgári címmel kitüntetettek, illetve közeli hozzátartozóik (feleség, férj, gyermek) az önkormányzat ünnepi rendezvényeire díszvendégként kapnak meghívást.


„Nemesbükért ” emlékplakett


5. § (1) A képviselő-testület „Nemesbükért” emlékplakettet adományozhat bármely belföldi és külföldi magánszemélynek, csoportnak, vagy szervezetnek, aki a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

(3) A kitüntetett részére bronz emlékplakett kerül átadásra, mely tartalmazza a cím megnevezését.

6. § (1) Az emlékplakettet önkormányzati ciklusonként legfeljebb 6 fő vagy csoport -évente maximum 2 fő vagy csoport -kaphatja.

(2) Az emlékplakettet a falunapon Nemesbük község Polgármestere adja át.

7. § (1) Díszpolgári címre és „ Nemesbükért „ emlékplakett adományozására javaslatot képviselő-testületi bizottság, a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői , a választópolgárok szervezeteinek, egyesületeinek vezetősége tehet. A javaslatot tárgyév május 15.-ig kell a polgármesterhez benyújtani.

(2) Díszpolgári cím adományozása minősített többséggel hozott, zárt képviselő-testületi ülésen történő képviselő-testületi határozattal történhet.

(3) A képviselő-testület a polgármester útján gondoskodik a kitüntetettek színvonalas nyilvántartásának vezetéséről.


Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a díszpolgári  cím alapításáról és adományozásáról szóló 9/1991. (XI. 26.) önkormányzati rendelet .

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesbük, 2016. április 26.dr. Simotics Barnabás

dr. Prótár Henrietta

polgármester

jegyzőKihirdetve : Nemesbük, 2016. április 29.


dr. Prótár Henrietta

jegyző