Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005. (III.22.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 20 - 2018. 01. 02
  1. §


A HÉSZ 13.§ (4) bekezdése helyébe a következező rendelkezés lép:

„(4 )(Gksz) építési övezet

a) Telek:               területe: min 1000m2

b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint min. 5 m-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel.

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

e) Zöldfelület: min  25 %

f) *-gal jelölt övezet külön előírásai

fa) Az építménymagasság max. 30 m, ami technológiai szükségszerűségből 40 m-ig növelhető.

fb) Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.”

g) **-gal jelölt övezet külön előírásai

ga) Az építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 40 m-ig növelhető.

gb) Beépítettség: max. 40 %

gc). Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.”

4. §

A HÉSZ a következő 31/A §-sal egészül ki:

„31/A.§ Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei


  1. A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján az elégséges védelmi szint az alábbiak szerint érvényesítendők:
  1. Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése (különösen a más szervezetnél rendszeresített, de erre a célra alkalmas eszközök)
  2. Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően
  3.  Felkészítés: a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával.
  4. Védekezés:

da) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek megalakítása

db) önkéntes segítők, karitatív szervezetek bevonásának tervezése

                      e) Induló katasztrófavédelmi készlet: induló katasztrófavédelmi készlet tervezése”


5. §


A HÉSZ mellékletét képező SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási terv részlete helyébe e rendelet melléklete szerinti szabályozási tervrészletek lépnek.

6. §


  1. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
  2. E rendelet 1-2 §-ai az elfogadását követő 15. napon lépnek hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát vesztik.
  3. E rendelet 3.§-a az elfogadását követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  4. Az SZ-1 és Sz-2 szabályozási tervi részletek értelemszerűen a (2) és (3) bekezdés szerint lépnek hatályba


              Kovács Imre sk.                                                                                   Heródekné Szász Ágota sk.

              polgármester                                                                                                       jegyző