Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (III.1..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 15 - 2016. 03. 15

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§         A köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 43. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

              „a) magánszemély részére 60, 70, 80, 110, 120, 240 literes fedeles tartály, 770 illetve 1100 literes fedeles – a közszolgáltató által meghatározott típusú – konténer;”


2.§         A Rendelet 43. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya

              a)    60 literes tárolóedény esetén 15 kg;

              b)    70 literes tárolóedény esetén 17,5 kg;

              c)    80 literes tárolóedény esetén 20 kg;

              d)    110 literes tárolóedény esetén 27,5 kg;

              e)    120 literes tároló edény esetén 30 kg;

              f)    240 literes tárolóedény esetén 60 kg;

              g)    770 literes tárolóedény esetén 192,5 kg;

              h)    1100 literes tárolóedény esetén 275 kg.”


3.§         Hatályát veszti a Rendelet 32. §-a és 4. melléklete.


4.§         Ez a rendelet 2016. március 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


5.§         E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


                            Kovács János                                                     Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2016. február 29-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2016. március 1. napján.

                                                                                                      Honti Sándor

                                                                                                            jegyző