Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 15 - 2017. 02. 16

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában, a 104. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének (8a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Művelődési, Népjóléti és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.1. §

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete kerül.


2. §

  1. E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 3/2010.(II.16.) önkormányzati rendelete.
Kovács Imre                                                               dr. Kovács Zsanett

polgármester                                                                       megbízott jegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. február 14.

                                                                                                          dr. Kovács Zsanett

                                                                                                                megbízott jegyző


 melléklet a 2/2017.(II.14..) rendelethez


/1.melléklet a 4/2015.(II.24.)önkormányzati  rendelethez/


A/ A gyermekélelmezés intézményi térítési díja ÁFA nélkül


MEGNEVEZÉS

Ft/fő/nap

1.

ÓVODATízórai

87


Ebéd

181


Uzsonna

47


Összesen

315

2.

ÁLTALÁNOS ISKOLATízórai

87


Ebéd

205


Uzsonna

47


Összesen

339
B/ A szociális ellátások intézményi térítési díja ÁFA nélkül


SzolgáltatásIntézményi térítési díj
Étkeztetés

  606 Ft/fő/ebéd

Az ebéd házhozszállítása térítésmentes.

Házi segítségnyújtás

  1. 0 Ft/fő,
  2. az e rendelet 26. § (6)

bekezdésében meghatározottak esetében: nettó 1000 Ft/óraMellékletek