Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2017. 03. 01

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottsága és Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1. §


E rendelet hatálya nem terjed ki:


a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket

     kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b)  közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényre,

c)  oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

d) olyan vendéglátó üzletre, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség- és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az élelmiszer ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű helyiségekkel rendelkezik, és az étkeztetéshez nem kapcsolódik tánc és hangosító berendezés által kibocsátott zene,

e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.

f)[1] az 1. mellékletben meghatározott területekre.


 1. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje


2. §


 1. A vendéglátó üzletek 24.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva.


 1. Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről első fokon a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottsága (a továbbiakban: JÜBB) dönt.3. §

(1)  Eltérő nyitva tartás engedélyezhető:

 1. amennyiben a vendéglátó üzlet társasházban, vagy lakásszövetkezeti épületben található, a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlésének - az alapító okiratban vagy a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően meghozott - hozzájárulását tartalmazó döntés alapján, vagy
 2. amennyiben a vendéglátó üzlet ingatlanának területe közvetlenül határos más lakóingatlan területével, akkor a vendéglátó üzletet magában foglaló ingatlan területe tulajdonosainak és a telekhatáros lakóingatlanok tulajdonosai többségének, társasház, vagy lakásszövetkezeti épület esetén a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlésének, egyéb esetben a tulajdoni lapon szereplő többségi tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosoknak, hozzájáruló nyilatkozata alapján, vagy
 3. amennyiben a vendéglátó üzlet nem társasházban, vagy lakásszövetkezeti épületben található, és nincs vele telekhatáros lakóingatlan, akkor az üzletet magában foglaló ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata alapján, feltéve, hogy egy éven belül a vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett ----[2]lakossági panasz, vagy bejelentés.


 1. Az (1) bekezdés alapján meghozott, eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlése, vagy a tulajdoni lapon szereplő többségi tulajdonosok a hozzájárulásukat visszavonják.


 1. Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig eltérő nyitva tartás nem engedélyezhető.


 1. E rendeletben meghatározott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(5)[3] A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek vizsgálata nélkül kiadott eltérő nyitva tartás iránti engedélyt a JÜBB visszavonja, amennyiben az eltérő nyitva tartást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül legalább két panasz érkezik a vendéglátó üzlet ellen.


 1. Záró rendelkezések


4. §


Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.


4. Átmeneti rendelkezések[4]


Kecskemét, 2012. április 26.

Dr. Zombor Gábor sk.                                                                             Dr. Metzinger Éva sk.

     polgármester                                                                                                       jegyző


1. melléklet a 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez[5]


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének területi hatálya alá nem tartozó terület


 1. Az Olimpia utca - Izsáki út – Csabay Géza körút és a 10202/3 helyrajzi számú út által határolt terület.


 1. A Csabay Géza körút – Izsáki út által határolt 10212 helyrajzi számú ingatlan és a 10213 helyrajzi számú ingatlan.


[1]

Kiegészítette: 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2017. március 1.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 30/2012.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.

[3]

Kiegészítette: 30/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2012. szeptember 21.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 30/2012.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.[5]

Kiegészítette: 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2017. március 1.