Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 01 - 2020. 06. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 51. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:


1.§   Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

     „(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához – ha a kérelmező életvitele nem áll összhangban a jövedelemigazolásban feltüntetett jövedelemmel – kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 2a. melléklet szerinti formanyomtatványon nyilatkozzon.”


2.§   A Rendelet 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

       „(1) Lakhatási célú települési támogatás megállapítása iránti kérelem a 2. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a 2a. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.”


3.§  (1)   A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

       (2)   A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2a. számú melléklettel egészül ki.


4.§     Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2020. május 20. napján fogadta el. Kihirdetve 2020. május 21. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző