Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.13..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I. 13.) önkormányzati rendelete a község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 14 - 2021. 01. 14

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2021. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§   A község helyi építési szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZ-1 jelű külterületi szabályozási tervlapjának módosítással érintett területe jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.


2.§   A HÉSZ 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


3.§   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2021. január 12. napján fogadta el.

Kihirdetve 2021. január 13. napján.                                                                                                      Honti Sándor

                                                                                                           jegyző