Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (VII.24..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01 - 2019. 08. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§         A köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

              „13. § Az Önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma (Konzorcium vezető: Vertikál Nonprofit Zrt. székhelye: 8154 Polgárdi Bocskai u. 39. továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.”


2.§         A Rendelet 14. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) A hulladék gyűjtését és szállítását a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft. mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) végzi. A Közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.”


3.§         A Rendelet 18. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

              „b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egyszeri, – megrendelés alapján, külön díj felszámítása nélkül – házhoz menő járattal történő begyűjtése és elszállítása.”


4.§         A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

              „19. § A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.”


5.§         A Rendelet 20. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) A Közszolgáltató a települési hulladékot rendszeresen hetente egy alkalommal, csütörtöki napokon szállítja el, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

              (2) A szállítás módjának és idejének esetleges megváltoztatásáról az ingatlanhasználót a Közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.”


6.§         A Rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

              „24. § A Közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.”


7.§         A Rendelet 30. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

              „k) a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás;”


8.§         A Rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

              „a) folyamatosan legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik;”


9.§         A Rendelet 31. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) A szünetelés legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év. Szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.”


10.§         A Rendelet 35. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, és az Önkormányzat által kiválasztott Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötésére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.”


11.§         A Rendelet 42. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített olyan szükséges méretű és darabszámú szabványos tárolóedény biztosításáról, amely mennyiségében is alkalmas az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési hulladéknak a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon történő gyűjtésére.”


12.§         A Rendelet 44. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A tárolóedényeket, hulladékgyűjtő zsákokat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 6.30 óráig lehet elhelyezni.”


13.§         A Rendelet 46. § helyébe a következő rendelkezés lép:

              „46. § Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos panaszt személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, a 7100. Szekszárd Epreskert u. 9. szám alatt, telefonon a +36-74/528-853 telefonszámon, elektronikusan pedig az ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu e-mail címen tehet.”


14.§         A Rendelet 49. § helyébe a következő rendelkezés lép:

              „49 § A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, növényi zöldhulladék – elkülönített gyűjtése a Közszolgáltató által előre meghirdetett időszakban és módon, szervezett házhoz menő elkülönített gyűjtéssel díjmentesen történik.”


15.§         A Rendelet a következő 43/A. §-al egészül ki:

              „43/A. § (1) Kedvezményként az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente, mely kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

              (2) Az ingatlanhasználónak a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell azon jegyzői igazolást, amely tartalmazza azt, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

              (3) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a Közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

              (4) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a Közszolgáltatónál a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a Közszolgáltató jogosult a megszűnés tudomásszerzésének napjától a 110 literes edényre vonatkozó szerződéses jogviszony szerint eljárni.”


16.§         A Rendelet 36. § (1)-(2) bekezdésében, az 5. melléklet I. pont utolsó bekezdésében, az 5. melléklet II. pont utolsó bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „8 napon belül” szöveg lép.


17.§         Hatályát veszti a Rendelet

              a) 17. § d) pontja,

              b) 3. melléklete.


18.§         Ez a rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba.


19.§         E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.                           Kovács János                                                       Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. július 22-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. július 24. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző