Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.22..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 23 - 2020. 12. 11

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.


2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

 1. teljesített bevételi főösszegét                                                                 265 181 740 Ft
 2. teljesített kiadási főösszegét                                                                  226 419 408 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 38 762 332 Ft.

(3)   A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú és 2. számú melléklet tartalmazza.


3. Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása

3. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 265 181 740 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          106 423 824 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            94 514 588 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               24 448 159 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          100 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      603 750 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 7 500 000 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        31 591 419 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  245 134 552 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          20 047 188 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               246 242 932 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           18 938 808 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 226 419 408 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    70 273 705 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              13 428 297 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     58 202 572 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  12 006 100 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              21 137 885 Ft
 6. Beruházások                                                                                           31 579 937 Ft
 7. Felújítások                                                                                              16 521 095 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         3 269 817 Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   205 335 751 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           21 083 657 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                178 318 376 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            48 101 032 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 251 571 661 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          105 410 301 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            94 514 588 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               11 943 438 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          100 000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      603 750 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 7 500 000 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        31 499 584 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  231 524 473 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          20 047 188 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               232 632 853 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           18 938 808 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2018. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


7. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 213 275 902 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    31 314 540 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              5 567 120 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     32 075 046 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  12 006 100 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              21 137 885 Ft
 6. Beruházások                                                                                           29 811 923 Ft
 7. Felújítások                                                                                              16 521 095 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         64 842 193 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   192 192 245 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           21 083 657 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                166 942 884 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            46 333 018 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2018. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


8. §


A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.


5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 75 182 455 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          1 013 523 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               12 504 721 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        61 664 211 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  75 182 455 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               75 182 455 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


10. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 74 715 882 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    38 959 165 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              7 861 177 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     26 127 526 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  0 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              0 Ft
 6. Beruházások                                                                                           1 768 014 Ft
 7. Felújítások                                                                                              0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   74 715 882 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                72 947 868 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            1 768 014 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


11. §


A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen

 48 101 032 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                   31 579 937 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                      16 521 095 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                     0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 46 333 018 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                   29 811 923 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                      16 521 095 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                     0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 1 768 014 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.


7. Maradvány

13. §


Az Szedres Község Önkormányzata összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 38 762 332 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §


(1) Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 461 803 319 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

(4)  Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzata 17. számú mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza.


9. vegyes és záró rendelkezések

15. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. május 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. május 22. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek