Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III. 27.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2019. 08. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III. 27.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont, 5. pont és 19. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja:

 • a) Szedres község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása érdekében a köztisztaságot fenntartsa;
 • b) környezettudatos magatartást alakítson ki a hulladékgazdálkodás eszközeivel;
 • c) a települési hulladék által okozott terheléseket minimalizálja a település szennyezettségének, a talaj és a felszín alatti vizek védelme érdekében;
 • d) a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet céljainak megvalósulása érdekében

 • a) a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen;
 • b) valamennyi ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező települési hulladék szakszerű és szabályos elhelyezéséről.

2. § (1) A rendelet hatálya Szedres község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, valamint Szedres község közigazgatási területén belül valamennyi, a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok ingatlanhasználóira, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a települési folyékony hulladékra, az inert hulladékra, a radioaktív hulladékra, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

3. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. [1]
 • 2. ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő lakó- vagy lakás céljára használt épület, és a hozzá tartozó telek. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik.
 • 3. közület: a gazdasági társaságok jogi személyiségükre való tekintet nélkül, a szövetkezet, a közös vállalat, valamint az egyéni vállalkozó.
 • 4. síkosságmentesítés: az ingatlan előtti közterület felületéről a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére, érdesítésére irányuló tevékenység.

II. FEJEZET KÖZTISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2. Ingatlanok és közterületek tisztántartása, karbantartása

4. § (1) A közterületek – ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait, a buszvárókat, emlékhelyeket, községi parkokat, zöldterületeket Szedres Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő ingatlanok előtti járdaszakaszokat – rendszeres karbantartásáról, tisztántartásáról, a közterületeken hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, ürítéséről, javításáról, pótlásáról, a járdákon a hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Az egyes ingatlanok előtti közterület síkosságmentesítéséről, a közterület tisztán tartásáról az ingatlanhasználó a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ban foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanhasználónak az (2) bekezdés alá nem tartozó, az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos további feladatai:

 • a) a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztántartása, gyommentesítése, kaszálása;
 • b) az ingatlanon belül elhelyezett, illetőleg ürítés céljára a közterületre kihelyezett hulladéktároló edény környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása;
 • c) az épület tetőzetéről lefolyó eső, hólé elvezetése;
 • d) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyesése;
 • e) az ingatlan előtti közterületen lévő fák, bokrok metszése, valamint a gyom irtása és a kártevők (pl. szövőlepke) elleni védekezés.

(4) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi ingatlanokat is – épületek esetében a (2)–(3) bekezdésben írt tisztántartás az ingatlanhasználók egyetemleges kötelezettsége.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (rendezvény, árusítás, építési-szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.

(6) Amennyiben az ingatlan tisztántartására vonatkozó kötelezettségét az ingatlanhasználó, vagy közterület-használat esetén a használó nem teljesíti, a közterületi részen az Önkormányzat jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni.

5. § (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és kihelyezett hulladékgyűjtő edénybe lehet elhelyezni.

(2) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el, abba gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék nem rakható.

(3) [2] A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe a szemét válogatása, elvitele céljából belenyúlni, a hulladékgyűjtő edényekből a hulladékot kiszórni és ezzel a közterületet szennyezni nem lehet

6. § (1) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a közterületről elszállítani.

(2) Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a Szedresi Polgármesteri Hivatalnál azonnal be kell jelenteni. Ha az állati tetem tulajdonosa ismeretlen, annak elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

7. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, vagy az úttest felbontásánál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen, szükség esetén a porképző anyagokat vízzel kell locsolni.

(3) Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület foglalási engedély alapján lehet tárolni.

(4) [3] Közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet elhelyezni nem lehet.

(5) Az építési területekről a sárfelhordás, szennyeződések letakarításáról és ezzel összefüggésben az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.

(6) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

8. § (1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

(3) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművel szabad szállítani.

9. § (1) [4] Közterületi zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni nem lehet.

(2) A község közterületein tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan jármű-karbantartási, javítási tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

10. § (1) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, közterületen kiépített csapadékvíz-elvezető árok esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) [5] A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni nem lehet.

11. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közterület felületét a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával folyamatosan síkosságmentessé kell tenni.

(2) A felhintésre lehetőleg környezetkímélő, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt, kis szemcséjű salak) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(3) Síkosságmentesítéshez a környezetkímélő anyagokon kívül klorid tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása zárt tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.

(4) A hó eltakarítását úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

III. FEJEZET HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

3. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

12. § Az Önkormányzat e rendelet 1. §-ban megfogalmazott cél érdekében kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

13. § [6] Az Önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma (Konzorcium vezető: Vertikál Nonprofit Zrt. székhelye: 8154 Polgárdi Bocskai u. 39. továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.

14. § (1) A Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatás körében, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

(2) A Közszolgáltató kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) [7] A hulladék gyűjtését és szállítását a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft. mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) végzi. A Közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

15. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra vonatkozik:

 • a) az ingatlanhasználó, valamint a gazdálkodó szervezet által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a rendelet 43. § (1) bekezdésében rögzített edénytípusokban vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
 • b) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített begyűjtésére (szelektív begyűjtés);
 • c) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;
 • d) a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működtetésére, üzemeltetésére;
 • e) az a)–c) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására.

4. A közszolgáltatási szerződés

16. § Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg. A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.

5. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

17. § Az Önkormányzat feladata

 • a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
 • b) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztása;
 • c) a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése;
 • d) [8] ;
 • e) [9] a külterületi településrészeken – a Közszolgáltatóval egyeztetve – hulladékgyűjtő pontok kijelölése;
 • f) a közterület térítésmentes használatának biztosítása a gyűjtőedények kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

6. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

18. § A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól

 • a) [10] a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített tárolóedényben vegyesen és külön gyűjtőzsákban szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém háztartási hulladék, valamint zöldhulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása, a szállítás módjáról, idejéről, valamint annak megváltozásáról az ingatlanhasználók tájékoztatása;
 • b) [11] a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egyszeri, – megrendelés alapján, külön díj felszámítása nélkül – házhoz menő járattal történő begyűjtése és elszállítása;
 • c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása.

19. § [12] A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

20. § (1) [13] A Közszolgáltató a települési hulladékot rendszeresen hetente egy alkalommal, csütörtöki napokon szállítja el, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

(2) [14] A szállítás módjának és idejének esetleges megváltoztatásáról az ingatlanhasználót a Közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.

(3) Amennyiben a szállítás az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a használó a szállítást megrendeli, de ez esetben a Közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(4) Amennyiben a Közszolgáltatót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.

21. § (1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.

(2) A szállításra használt eszközökön a Közszolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(3) Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

22. § (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató – amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltatónak az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő, javíthatatlanság esetén csere tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

7. A közszolgáltatással összefüggő adatok nyilvántartása, kezelése, valamint a személyes adatok kezelése

23. § A Közszolgáltató a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletrendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

24. § [15] A Közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

25. §

26. §

8. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

27. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken az Önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(2) Mentesül a kötelező igénybe vételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amely a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező, illetve nyilvántartásba vett – nem közszolgáltató – átvevőnek átadja.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat jegyzője felé írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak. Az igazolást a jegyző a Közszolgáltató felé továbbítja.

28. § A közszolgáltatás az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésre és a Közszolgáltató általi elszállítására, hulladéklerakóba történő elhelyezésére és az ott történő ártalmatlanítására terjed ki.

29. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, a közszolgáltatási szerződés megkötése hozza létre, vagy az a tény hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdés szerint akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást visszautasítja, vagy nem veszi igénybe.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás, tevékenység megkezdése, vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

30. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni.

(2) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

 • a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai;
 • b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, gazdálkodó szervezet esetén neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma és bankszámlaszáma;
 • c) a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja;
 • d) a teljesítés helye pontos cím szerint;
 • e) a teljesítés módja;
 • f) az ürítés gyakorisága, az ürítés ideje napok szerint;
 • g) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módja;
 • h) a tárolóedény űrtartalma és darabszáma;
 • i) a tárolóedény használati módja;
 • j) [18]
 • k) [19] a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás;
 • l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei;
 • m) a szerződés megszűnésének esetei;
 • n) az irányadó jogszabályok meghatározása;
 • o) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(3) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles a rendelet 5. mellékletét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a Közszolgáltatónak.

31. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken

 • a) [20] folyamatosan legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik;
 • b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően.

(3) A szünetelésre való jogosultságot a jegyző igazolja.

(4) [21] A szünetelés legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év. Szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

(5) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, az a szünetelés automatikus megszakadását vonja maga után.

32. §

33. § (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni, illetőleg több ingatlant érintő változás esetén felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználóknál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználókat az (1) bekezdés szerint értesíti.

9. Az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

34. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint

 • a) jogosult és köteles igénybe venni a közszolgáltatás legalább heti egy alkalommal;
 • b) köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására;
 • c) köteles a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

35. § (1) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást – mint gazdálkodó szervezet – igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

(2) [23] Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, és az Önkormányzat által kiválasztott Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötésére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kötelesek eleget tenni.

36. § (1) [24] Amennyiben az ingatlanhasználat viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval együttesen köteles a változás tényét 8 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

(2) [25] Az ingatlanhasználó 8 napon belül köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak a tárolóedény méretében bekövetkezett változást.

37. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni. Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználók a szállítási napokon a Közszolgáltatónak kötelesek átadni.

(2) Az ingatlanhasználó az eseti nagydarabos hulladékot a lakossági hulladékudvarba (Szedres Széchenyi u. 734/1. hrsz.) beszállíthatja, ahol személyi adatainak hitelt érdemlő igazolása mellett ingyenesen elhelyezheti. Ingyenes elhelyezésre az az ingatlanhasználó jogosult, aki érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és nincs tartozása a Közszolgáltató felé.

(3) A (2) bekezdés szerint beszállított hulladék mennyiségéről a beszállító azonosításával a Közszolgáltató nyilvántartást vezet.

38. § (1) Az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot laza állapotban, tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa. Nagyobb terjedelmű hulladékot a tárolóedénybe helyezés előtt megfelelő méretűre fel kell darabolni.

39. § Ha az ingatlanhasználónak – e rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett – a szolgáltatási szerződésben rögzített méretű tárolóedényen kívüli, többlet települési hulladéka keletkezik, azt kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt, és a Közszolgáltató jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. A többletdíjat az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

40. § (1) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt üríthetővé tenni.

(2) A zöld hulladék a Közszolgáltató által jelzett időszakban, havonta kétszer kerül elszállításra.

41. § (1) [26] A tárolóedényben nem lehet olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési hulladéknak. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlanhasználónak felróható okból – nem üríthető, vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó saját költségén köteles gondoskodni.

42. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára e rendeletben meghatározott szabványos tárolóedények használata Apátipuszta, Jegenyéspuszta, Hidjapuszta, Kajmádpuszta és a Transzformátor telep kivételével kötelező. Apátipusztán, Jegenyéspusztán, Hidjapusztán, Kajmádpusztán és a Transzformátor telepen az ingatlanhasználók a Közszolgáltató által e célra rendszeresített és a Közszolgáltató jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákot használhatnak.

(2) [27] Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített olyan szükséges méretű és darabszámú szabványos tárolóedény biztosításáról, amely mennyiségében is alkalmas az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési hulladéknak a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon történő gyűjtésére.

(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról, valamint évente legalább két alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről.

(4) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az ingatlanhasználóval kötött külön szerződés alapján, külön térítés ellenében a Közszolgáltató átvállalhatja.

43. § (1) A kötelező közszolgáltatás esetében a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített választható tárolóedények mérete a következő:

 • a) [28] magánszemély részére 60, 70, 80, 110, 120, 240 literes fedeles tartály, 770 illetve 1100 literes fedeles – a közszolgáltató által meghatározott típusú – konténer;
 • b) gazdálkodó szervezet részére 110, 120, 240 literes fedeles tartály, vagy 770 illetve 1100 literes fedeles – a közszolgáltató által meghatározott típusú – konténer.

(2) [29] A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya

 • a) 60 literes tárolóedény esetén 15 kg;
 • b) 70 literes tárolóedény esetén 17,5 kg;
 • c) 80 literes tárolóedény esetén 20 kg;
 • d) 110 literes tárolóedény esetén 27,5 kg;
 • e) 120 literes tároló edény esetén 30 kg;
 • f) 240 literes tárolóedény esetén 60 kg;
 • g) 770 literes tárolóedény esetén 192,5 kg;
 • h) 1100 literes tárolóedény esetén 275 kg.

43/A. § (1) [30] Kedvezményként az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente, mely kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

(2) Az ingatlanhasználónak a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell azon jegyzői igazolást, amely tartalmazza azt, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

(3) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a Közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

(4) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a Közszolgáltatónál a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a Közszolgáltató jogosult a megszűnés tudomásszerzésének napjától a 110 literes edényre vonatkozó szerződéses jogviszony szerint eljárni.

44. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, kapubejáróban, vagy az ingatlanbejárat közelében úgy elhelyezni, hogy azt a Közszolgáltató alkalmazottai a begyűjtést végző gépjárműig akadálytalanul tudják mozgatni.

(2) [31] A tárolóedényeket, hulladékgyűjtő zsákokat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 6.30 óráig lehet elhelyezni.

(3) [32] Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az Önkormányzat és a Közszolgáltató egyeztetése alapján közösen kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen, ún. hulladékgyűjtő ponton történik.

(4) [33] Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsákot a hulladékgyűjtő ponton az (1)–(2) bekezdés szerint köteles elhelyezni.

(5) [34] A kijelölt hulladékgyűjtő pontok helyét a 2. melléklet tartalmazza.

45. § (1) Az ingatlanhasználó az ürítésig a tárolóedényeket az ingatlana területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal fel kell szórni, hogy a tárolóedények mozgatását a Közszolgáltató alkalmazottai akadály nélkül végezhessék.

46. § [35] Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos panaszt személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, a 7100. Szekszárd Epreskert u. 9. szám alatt, telefonon a +36-74/528-853 telefonszámon, elektronikusan pedig az ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu e-mail címen tehet.

10. A közszolgáltatás díja

47. § (1) [36] Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díj) kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint koordináló szervnek (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

(2) [37] A közszolgáltatási díj megállapítására és szabályozására vonatkozó előírásokat a Ht. 46–48. §-ai határozzák meg.

48. § (1) [38] A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv az ingatlanhasználók részére negyedévente számlázza ki.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlanhasználó írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

11. Települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése

49. § [39] A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, növényi zöldhulladék – elkülönített gyűjtése a Közszolgáltató által előre meghirdetett időszakban és módon, szervezett házhoz menő elkülönített gyűjtéssel díjmentesen történik.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

51. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

[1] Hatályon kívül helyezte: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[2] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[3] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[4] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[5] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[6] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[7] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[8] Hatályon kívül helyezte: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 17. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[9] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[10] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[11] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[12] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[13] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[14] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[15] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[16] Hatályon kívül helyezte: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től

[17] Hatályon kívül helyezte: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től

[18] Hatályon kívül helyezte: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től

[19] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[20] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[21] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[22] Hatályon kívül helyezte: 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. 03. 15-től

[23] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[24] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[25] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[26] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[27] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[28] Módosította: 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. 03. 15-től

[29] Módosította: 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. 03. 15-től

[30] Beiktatta: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[31] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[32] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[33] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[34] Módosította: 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2015. 06. 15-től

[35] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

[36] Módosította: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től

[37] Módosította: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től

[38] Módosította: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től

[39] Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től

1. melléklet

A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzéke

1. melléklet.pdf

2. melléklet

A kijelölt hulladékgyűjtő pontok helye

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

Adatbejelentő lap

5. melléklet.pdf