Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 30

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásárólKunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi 

a) kiadási főösszegét    485.909.332 forintban, 

b) bevételi főösszegét   691.305.038 forintban 

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 395.281.818 forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  366.349.951 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 28.931.867 forint többlet.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    153.775.734 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      99.059.336 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:      97.492.087 forint,

d) B4 Működési bevételek:      30.075.861 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:        8.878.800 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:        6.000.000 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                      0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):    395.281.818 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              386.403.018 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        8.878.800 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                   0 forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport             287.343.682 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:       107.938.136 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:    138.081.964 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      26.991.259 forint,

c) K3. Dologi kiadások:    101.267.686 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:        1.024.600 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:      10.236.474 forint,

f) K6. Beruházások:      22.758.997 forint,

g) K7. Felújítások:      65.988.971 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                      0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8):    366.349.951 forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               278.654.460 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       87.695.491 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                      0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             277.601.983 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          88.747.968 forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett: 

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Település rendezési terv 1.000.000 forint,

ab) Település arculati kézikönyv 600.000 forint,

ac) Sportpálya kiülő 224.073 forint

ad) Mátyás király u. 3. lakás felújítás 124.375 forint,

ae) Tárgyi eszközök beszerzése konyha 14.970.486 forint,

af) Húzókocsi 9.441 forint

ag) Hűtőszekrény hivatal 65.735 forint,

ah) Iratmegsemmisítő hivatal 37.760 forint,

ai) Diódaráló konyha 8.950 forint,

aj) Porszívó óvoda 72.135 forint,

ak) Öltözőszekrények óvoda 507.400 forint,

al) Tároló dobozok fedővel 166.140 forint,

am) Polcok óvoda 76.000 forint,

an) Nyomtató orvosi rendelő 59.900 forintb) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Mosolyvár Óvoda 65.988.971 forint,


6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Temetési segély 20.000 forint,

b) Újszülöttek életkezdési támogatás 155.000 forint,

c) Rendkívüli települési támogatás 395.200 forint,

d) EDF települési támogatás 385.400 forint,

e) Gyógyszer támogatás 69.000 forint.


    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék                                  0 forint,

b) a céltartalék                                              0 forint.


    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 199.913.797 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. melléklet szerint használható fel.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő. 


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9.741.699 forint többlet, 

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 19.190.168 forint többlet.3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:    60.622.415 forintban, 

b) bevételi főösszegét:   64.515.799 forintban 

állapítja meg.


(2) A Kunszállási  Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 10.597.881 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  60.622.415 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -50.024.534 forint hiány.


12. § (1) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            10.383.201 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:     214.680 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    10.597.881 forint.


(2) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:         10.597.881 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:               0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:            0 forint.


(3) A Kunszállási  Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:    10.597.881 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:               0 forint.


13. § (1) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 

a) K1. Személyi juttatások: 44.519.579 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   8.909.891 forint,

c) K3. Dologi kiadások:   7.192.945 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                 0 forint,

f) K6. Beruházások:                 0 forint,

g) K7. Felújítások:                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 60.622.415 forint.


(2) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           60.622.415 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:              0 forint.


(3) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      60.622.415 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                 0 forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


15. § (1) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  50.024.534 forint hiány, 

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.


(2) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással      192.418 forint,

b) külső finanszírozással 53.725.500 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: 

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                 192.418 forint, 

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás    192.418 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás              0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                          0 forint, 

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás             0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás             0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 54.401.982 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       53.725.500 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 forint.4. Az Önkormányzat Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szervének

 2019. évi költségvetésének teljesítése


16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:    72.694.039 forintban, 

b) bevételi főösszegét:   74.282.564 forintban 

állapítja meg.


(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 11.825.265 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  72.694.039 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 60.868.774 forint hiány.


17. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:          0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            11.825.265 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:          0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:          0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                             11.825.265 forint.


(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvodaköltségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:            11.825.265 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:             0 forint.


(3) A Kunszállási  költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   11.825.265 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:              0 forint.


18. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 

a) K1. Személyi juttatások: 38.629.475 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   7.594.422 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 25.417.665 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                 0 forint,

f) K6. Beruházások:   1.052.477 forint,

g) K7. Felújítások:                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       72.694.039 forint.


(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:            72.694.039 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                  0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:               0 forint.


(3) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     71.641.562 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  1.052.477 forint.


19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv – köz-foglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.


(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


20. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevé-teleinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59.816.297 forint hiány, 

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.052.477 forint hiány.


(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással   1.074.537 forint,

b) külső finanszírozással 61.382.762 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: 

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             1.074.537 forint, 

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás 1.074.537 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás              0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                          0 forint, 

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás              0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás             0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 61.382.762 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           61.382.762 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás              0  forint.5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:   352.592.878 forintban, 

b) bevételi főösszegét:  552.506.675 forintban 

állapítja meg.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege:  372.858.672 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    233.033.497 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 139.825.175 forint többlet.


22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             143.392.533 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   99.059.336 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:   97.492.087 forint,

d) B4. Működési bevételek:   18.035.916 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:     8.878.800 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:     6.000.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     372.858.672 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                  363.979.872 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                            8.878.800 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                       0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                           264.920.536 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                      107.938.136 forint.


23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:      54.932.910 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      10.486.946 forint,

c) K3. Dologi kiadások:      68.657.076 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:        1.024.600 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:      10.236.474 forint,

f) K6. Beruházások:      21.706.520 forint,

g) K7. Felújítások:      65.988.971 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                      0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:     233.033.497 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                     145.338.006 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                             87.695.491 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                         0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            145.338.006 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         87.695.491 forint.


24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – köz-foglalkoztatottak nélküli –létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoz-tatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 2 fő.


25. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának teljesített költségvetési bevételeinek és ki-adásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 119.582.530 forint többlet, 

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 20.242.645 forint többlet.

     c) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási célú egyenleg) 60.088.622 forint többlet.


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) belső finanszírozással: 115.108.262 forint,

b) külső finanszírozással:    4.451.119  forint,


a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:                0 forint,

ebből:       

      aa) működési célú                                                           0 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                      0 forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:                                  0 forint,

ebből:       

      ba) működési célú                                                           0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                      0 forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 forint,

ebből:       

      ca) működési célú                                                            0 forint,

      cb) felhalmozási célú                                                      0 forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:            119.559.381 forint,

ebből:       

      da) működési célú                                       119.559.381 forint,

      db) felhalmozási célú                                                     0 forint.


(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) belső finanszírozással: 20.242.645 forint,

b) külső finanszírozással:             0    forint,

c) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: 0 forint,

ebből:       

      ca) működési célú forint,

      cb) felhalmozási célú 0 forint,

d) hitel, kölcsön törlesztése összesen: 0 forint,

ebből:       

      da) működési célú 0 forint,

      db) felhalmozási célú 0 forint,

e) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 forint,

ebből:       

      ea) működési célú 0 forint,

      eb) felhalmozási célú 0 forint,

f) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 0 forint,

ebből:       

      fa) működési célú                                          20.242.645  forint,

      fb) felhalmozási célú                                                     0 forint.


(4) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) belső finanszírozással: 60.088.622 forint,

b) külső finanszírozással:                0 forint,


a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: 0 forint,

ebből:       

      aa) működési célú forint,

      ab) felhalmozási célú 0 forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: 0 forint,

ebből:       

      ba) működési célú 0 forint,

      bb) felhalmozási célú 0 forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 forint,

ebből:       

      ca) működési célú 0 forint,

      cb) felhalmozási célú 0 forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:             60.088.622   forint,

ebből:       

      da) működési célú                                           60.088.622 forint,

      db) felhalmozási célú                                                     0 forint.6. Adósságot keletkeztető ügylet


26. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.


27. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.


7. Egyéb rendelkezések


28. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


29. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


8. Záró rendelkezés


30. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.          Almási Roland Márk                        Heródekné Szász Ágota 

            polgármester                                   jegyző


Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetve.

Kunszállás, 2020. 06. 30.


                                                                                  Heródekné Szász Ágota

                                                                                              jegyző