Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 15 - 2015. 06. 15

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§  A köztisztaságról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

      „(3) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe a szemét válogatása, elvitele céljából belenyúlni, a hulladékgyűjtő edényekből a hulladékot kiszórni és ezzel a közterületet szennyezni nem lehet.”


2.§  (1)   A Rendelet 7. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében a „tilos” szövegrészek helyébe a „nem lehet” szöveg lép.

       (2)   A Rendelet 17. § e) pontjában, 44. § (5) bekezdésében, 2. melléklet címében a „gyűjtőpontok” szövegrészek helyébe a „hulladékgyűjtő pontok” szöveg, a 44. § (3) és (4) bekezdésében a „gyűjtőponton” szövegrészek helyébe a „hulladékgyűjtő ponton” szöveg lép.

       (3)   A Rendelet 18. § a) pontjában az „ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználók” szöveg, a 26. § (1) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép.

       (4)   A Rendelet 32. §-ában a „hulladékkezelési” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép.


3.§         Hatályát veszti a Rendelet 3. § 1. pontja.


4.§         Ez a rendelet 2015. június 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


5.§         E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2015. május 28. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző