Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 26

Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: TKtv.) 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: TFR.) 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva  a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezés


1.§


(1)Kunszállás Községi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, a településrendezési eszközeinek, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények, a településképi rendelet, a településképi arculati kézikönyv készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül a TFR. és e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályok szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek

b) eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil-, és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.

A tájékoztatás módja és eszközei


2. §


(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.kunszallas.hu honlapon helyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjeleníthetősége érdekében. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a honlapon és a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart a TFR. előírásai szerint.

(2) A polgármester a tájékoztatót a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően – a meghatározott egyeztetési szakaszokra is figyelemmel – készíti el.

(3) A lakossági fórum tárgya, helye és ideje a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján a helyi lapban és a honlapon kerül megjelölésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal.

(4) A lakossági fórumon elhangzott észrevételek, javaslatok – jelenléti ívvel kiegészített – jegyzőkönyv formájában rögzítésre kerülnek, az egyeztetési eljárás egyik dokumentumaként.

(5) A hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató elérhetősége a véleményezés időtartamáig biztosított.

(6) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség ezen dokumentumba történő betekintésre.

(7) A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül írásban tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

(8) A partnerségi egyeztetésben a véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó, a TFR.-ben meghatározott határidőknek megfelelően kell megállapítani.


A dokumentálás és nyilvántartás rendje


3. §


(1) A beérkezett véleményeket a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezek figyelembevételével elkészíti a dokumentumok tervezetét, amely a honlapra feltöltésre kerül. Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

(2) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze a terv készítésével megbízottal együtt értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.

(3) Az egyeztetés során az érintettek meghívásáról a jegyző gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, az esetleges egyeztetési jegyzőkönyvet is ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.

(5) A képviselő-testületi döntés a honlapra feltöltésre kerül.

A nyilvánosság biztosítása


4. §


Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok a hatályba lépésüket követően a hivatal honlapján feltöltésre kerülnek.


okat az ügyirat részeként kell megőrizni.

(2) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze a terv készítésével megbízottal együtt értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.

(3) Az egyeztetés során az érintettek meghívásáról a jegyző gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, az esetleges egyeztetési jegyzőkönyvet is ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.

(5) A képviselő-testületi döntés a honlapra feltöltésre kerül.

Záró rendelkezések


5. §


Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

           Kovács Imre                                                                    Dr. Kovács Zsanett

           polgármester                                                                    megbízott jegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. április 25.

                                                                                                 Dr. Kovács Zsanett

                                                                                                 megbízott jegyző


Mellékletek