Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a 2014.évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 25 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 11.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1. sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:   371 379 e Ft

 Kiadási főösszege:   371 379 e Ft.


2. §


A R. 1.1.  sz. melléklete helyébe e rendelet                                    1.1 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                                           6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                                           7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.3 sz. melléklete lép.

3. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.11.) ÖR 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 6., 7.,  9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Kovács Imre                                                                                   dr. Bóna Csaba

                               polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. február                                                               

                                                                                                                                         dr. Bóna Csaba

                                                                                                                                   jegyző