Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03 - 2021. 06. 29

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületére) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1. A költségvetés főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

 • a) kiadási főösszegét 612.346.052 Ft-ban
  • aa) költségvetési kiadások összegét 476.002.629 Ft-ban
  • ab) finanszírozási célú kiadások összegét 136.343.423 Ft-ban
 • b) bevételeinek főösszegét 612.346.052 Ft-ban
 • c) bevételeinek és a kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
  • ca) működési célú bevételek összegét 282.036.746 Ft-ban
  • cb) felhalmozási célú bevételek összegét 90.000.000 Ft-ban
  • cc) finanszírozási bevételek összegét 129.598.516 Ft-ban
  • cd) maradvány összegét 110.710.790 Ft-ban

  állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 0 Ft, további intézkedést a rendelet elfogadása időpontjában nem igényel.

(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 129.598.516 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1 melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, és 1.4 mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatait- beruházásonként, felújításonként- a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként, feladatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2. és a 9.3 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. Az átmeneti időszak gazdálkodásának bevételei és kiadásai

4. § A Képviselő-testület 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet nem alkotott.

4. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy esetleges likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámlahitel keretösszegét szükség esetén, soron kívüli ülésen állapítja meg

(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el fejlesztési célra igénybe vehető áthidaló kölcsön esetében is.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalékok és a felhasználásukhoz kapcsolódó hatáskörök

6. § A Képviselő-testület kiadásai között általános tartalékként 56.145.524 Ft-ot állapít meg.

6. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

7. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

 • a) az önkormányzat esetében a Képviselő-testület által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,
 • b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 8. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,
 • c) az intézmények esetében a tárgyévi költségvetés kiadási előirányzataival megegyező mértékig kerülhet sor.

7. Likviditáskezelés

8. § Az Önkormányzat a várható bevételek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően likviditási tervet készíthet.

9. § Az Önkormányzat helyi adó beszedési alszámláin, a pótlék és bírság beszedési alszámlán a negyedév végén rendelkezésre álló összeget a következő munkanapon az Önkormányzat fizetési számlája javára kell utalni, figyelemmel az adószámlák közötti átutalások és adó-visszatérítések teljesíthetőségére. Az egyéb bevételek számlán rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat fizetési számlája javára utalni. Az év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget mutathatnak.

10. § A tárgyévet követő években esedékes adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében tett intézkedések eredményeként jelentkező pénzügyi többletet és az egyszeri bevételeket betétszámlára kell helyezni.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

8. A gazdálkodás szabályai

11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Vegyes rendelkezések

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön Képviselő-testületi döntés nélkül – az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.

14. § Az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitáskihasználás körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódóan költségkalkulációt kell készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.

11. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármesterre átruházott hatáskörben

15. § (1) A Polgármester a forrásfelhasználásról az 1.1 mellékletben szereplő előirányzatának értékéig jogosult dönteni esetenként 500.000 Ft értékhatárig. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások, a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg erejéig, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

12. Az Önkormányzat és Intézményei előirányzatának módosítása a Képviselő-testület hatáskörében

16. § A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően kezdeményezni kell a szükséges előirányzat módosítást.

17. § A közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a Polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

18. § (1) Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és az (1) szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezi.

(3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtható végre, de az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

19. § A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

13. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

20. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

(3) A Képviselő-testület a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap mértékét 46.380 forint összegben határozza meg.

(4) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a Polgármester előzetes hozzájárulását kérni.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet 20. § (4) bekezdése 2020. december 31. napján hatályát veszti. A rendelet kihirdetve: 2021. 03. 02.

1.1. melléklet 1.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi előirányzat")

A

B

C

önkorm.

köh

óvoda

összesen

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

168 622 659

168 622 659

168 622 659

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 415 814

81415814

81 415 814

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 775 150

53775150

53 775 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 018 720

14018720

14 018 720

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 628 495

15628495

15 628 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 784 480

3784480

3 784 480

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

12 156 787

9 076 000

3 080 787

12 156 787

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok

12 156 787

9076000

3080787

12 156 787

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 000 000

70 000 000

70 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

70 000 000

70000000

70 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

70 000 000

70000000

70 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 300 000

76 300 000

76 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

76 300 000

76 300 000

76 300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2800000

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

73 500 000

73500000

73 500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

24 957 300

11 457 200

165 100

13 335 000

24 957 300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 840 000

7710000

130000

7 840 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

950000

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 500 000

6500000

6 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 208 300

2338200

35100

2835000

5 208 300

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

459 000

459000

459 000

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 000 000

4000000

4 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

20000000

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 036 746

355 455 859

3 245 887

13 335 000

372 036 746

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

110 710 790

107 611 739

1 931 473

1 167 578

110 710 790

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 710 790

107611739

1931473

1167578

110 710 790

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

129 598 516

56176901

73421615

129 598 516

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás bevétele

129 598 516

56176901

73421615

129 598 516

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

240 309 306

107 611 739

58 108 374

74 589 193

240 309 306

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

612 346 052

463 067 598

61 354 261

87 924 193

612 346 052

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021.évi előirányzat")

A

B

C

önkorm.

köh

óvoda

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

384 418 629

235 521 175

61 354 261

87 543 193

384 418 629

1.1.

Személyi juttatások

143 362 915

51069576

44603473

47689866

143 362 915

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 122 320

7742075

7036888

7343357

22 122 320

1.3.

Dologi kiadások

149 163 870

106940000

9713900

32509970

149 163 870

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2000000

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

11624000

11 624 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

50 000

50000

50 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

8 204 000

8204000

8 204 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 370 000

3370000

3 370 000

1.18.

Tartalékok

56 145 524

56145524

56 145 524

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

56 145 524

56145524

56 145 524

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

91 584 000

91 203 000

381 000

91 584 000

2.1.

Beruházások

84 151 000

83770000

381000

84 151 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

67000000

67 000 000

2.3.

Felújítások

7 433 000

7433000

7 433 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

476 002 629

326 724 175

61 354 261

87 924 193

476 002 629

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

136 343 423

136 343 423

136 343 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 744 907

6744907

6 744 907

6.3.

Központi irányítószervi támogatás

129 598 516

129598516

129 598 516

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

136 343 423

136 343 423

136 343 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

612 346 052

463 067 598

61 354 261

87 924 193

612 346 052

1.2. melléklet 1.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021

önkorm.

köh

óvoda

összesen

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

168 622 659

168 622 659

168 622 659

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 415 814

81 415 814

81 415 814

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 775 150

53 775 150

53 775 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 018 720

14 018 720

14 018 720

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 628 495

15 628 495

15 628 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 784 480

3 784 480

3 784 480

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

12 156 787

9 076 000

3 080 787

12 156 787

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 156 787

9 076 000

3 080 787

12 156 787

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

9 076 000

9 076 000

9 076 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 300 000

76 300 000

76 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

76 300 000

76 300 000

76 300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

73 500 000

73 500 000

73 500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 420 100

165 100

8 255 000

8 420 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

130 000

130 000

130 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 500 000

6 500 000

6 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 790 100

35 100

1 755 000

1 790 100

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

265 499 546

253 998 659

3 245 887

8 255 000

265 499 546

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

110 710 790

107 611 739

1 931 473

1 167 578

110 710 790

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 710 790

107 611 739

1 931 473

1 167 578

110 710 790

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

129 598 516

56 176 901

73 421 615

129 598 516

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányítószervi támogatás

129 598 516

56 176 901

73 421 615

129 598 516

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

240 309 306

107 611 739

58 108 374

74 589 193

240 309 306

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

505 808 852

361 610 398

61 354 261

82 844 193

505 808 852

0

K I A D Á S O K

0

2. sz. táblázat

Forintban

0

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021

önkorm.

köh

óvoda

összesen

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

344 881 429

201 063 975

61 354 261

82 463 193

344 881 429

1.1.

Személyi juttatások

140 186 915

51 069 576

44 603 473

44 513 866

140 186 915

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 630 320

7 742 075

7 036 888

6 851 357

21 630 320

1.3.

Dologi kiadások

115 294 670

74 482 800

9 713 900

31 097 970

115 294 670

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

11 624 000

11 624 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

50 000

50 000

50 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

8 204 000

8 204 000

8 204 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 370 000

3 370 000

3 370 000

1.18.

Tartalékok

56 145 524

56 145 524

56 145 524

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

56 145 524

56 145 524

56 145 524

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 584 000

24 203 000

381 000

24 584 000

2.1.

Beruházások

17 151 000

16 770 000

381 000

17 151 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

7 433 000

7 433 000

7 433 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

369 465 429

225 266 975

61 354 261

82 844 193

369 465 429

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

136 343 423

136 343 423

136 343 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 744 907

6 744 907

6 744 907

6.3.

Központi irányítószervi támogatás

129 598 516

129 598 516

129 598 516

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

136 343 423

136 343 423

136 343 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

505 808 852

361 610 398

61 354 261

82 844 193

505 808 852

1.3. melléklet 1.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021

önkorm.

köh

óvoda

összesen

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 000 000

70 000 000

70 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

70 000 000

70 000 000

70 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

70 000 000

70 000 000

70 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 537 200

11 457 200

5 080 000

16 537 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 710 000

7 710 000

7 710 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

950 000

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 418 200

2 338 200

1 080 000

3 418 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

459 000

459 000

459 000

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 000 000

4 000 000

4 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 537 200

101 457 200

5 080 000

106 537 200

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

106 537 200

101 457 200

5 080 000

106 537 200

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021

önkorm.

köh

óvoda

összesen

A

B

C

0

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

39 537 200

34 457 200

5 080 000

39 537 200

1.1.

Személyi juttatások

3 176 000

3 176 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

492 000

492 000

1.3.

Dologi kiadások

32 457 200

1 412 000

33 869 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

67 000 000

67 000 000

67 000 000

2.1.

Beruházások

67 000 000

67 000 000

67 000 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

106 537 200

101 457 200

5 080 000

106 537 200

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

106 537 200

101 457 200

5 080 000

106 537 200

1.4. melléklet 1.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet 2.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szint)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

168 622 659

Személyi juttatások

143 362 915

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 156 787

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 122 320

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

149 163 870

4.

Közhatalmi bevételek

76 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

5.

Működési bevételek

24 957 300

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

56 145 524

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

282 036 746

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

384 418 629

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

110 710 790

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

110 710 790

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

110 710 790

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

392 747 536

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

384 418 629

2.2. melléklet 2.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70 000 000

Beruházások

84 151 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

70 000 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

3.

Felhalmozási bevételek

20 000 000

Felújítások

7 433 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

90 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

91 584 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 744 907

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi támogatás

129 598 516

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Intézményfinanszírozás bevétele

129 598 516

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

129 598 516

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

136 343 423

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

219 598 516

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

227 927 423

3. melléklet

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

1.

NEMLEGES

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-

4. melléklet

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

76 300 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

76 300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1.

NEMLEGES

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2021.

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

MFP Építési telkek kialakítása-Közművesítés

15 000 000

2021

15 000 000

Bölcsöde létesítése TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045

67 000 000

2021

67 000 000

Kamera és optika rendszer kiépítése

500 000

2021

500 000

Klíma berendezés Virágbolt

281 000

2021

281 000

Kisértékű tárgyi eszközök

989 000

2021

989 000

ÖSSZESEN:

83 770 000

83 770 000

7. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként 2021.

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés

5 000 000

2021

5 000 000

MFP Közösségi tér kialakítása

2 280 000

2 021

2 280 000

irattár felújítása

153 000

2021

153 000

ÖSSZESEN:

7 433 000

7 433 000

8. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2021

2022

2022 után

Összesen

Saját erő

6 000 000

6 000 000

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

70 000 000

70 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

76 000 000

0

0

76 000 000

Kiadások, költségek

2021

2022

2022 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

67 000 000

67 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

9 000 000

9 000 000

0

0

0

Összesen:

76 000 000

0

0

76 000 000

9.1. melléklet 9.

Megnevezés

Önkormányzat

2020.

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

168 622 659

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 415 814

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 775 150

1.3.1.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 018 720

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 628 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 784 480

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)

1.6.

Elszámolásból származó bevételek (SEGÉLYEK VISSZAIGÉNYLÉSE)

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 076 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok

9 076 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

70 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

76 300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

73 500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 457 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 710 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 338 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

459 000

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

355 455 859

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

107 611 739

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107 611 739

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

107 611 739

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

463 067 598

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

235 521 175

1.1.

Személyi juttatások

51 069 576

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 742 075

1.3.

Dologi kiadások

106 940 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

50 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

8 204 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 370 000

1.18.

Tartalékok

56 145 524

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

56 145 524

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

91 203 000

2.1.

Beruházások

83 770 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

2.3.

Felújítások

7 433 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

326 724 175

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáRatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

136 343 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 744 907

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

129 598 516

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

136 343 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

463 067 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

9.1.1. melléklet 9.1.

Megnevezés

Önkormányzat

2021.

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

168 622 659

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 415 814

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 775 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 018 720

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 628 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 784 480

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 076 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételeiNEAK/Elkülönített állami pénzalap

9 076 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

76 300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

73 500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

253 998 659

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

107 611 739

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107 611 739

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

107 611 739

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

361 610 398

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

201 063 975

1.1.

Személyi juttatások

51 069 576

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 742 075

1.3.

Dologi kiadások

74 482 800

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

50 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

8 204 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 370 000

1.18.

Tartalékok

56 145 524

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

56 145 524

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 203 000

2.1.

Beruházások

16 770 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

7 433 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

225 266 975

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

136 343 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 744 907

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

129 598 516

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

136 343 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

361 610 398

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

9.1.2. melléklet 9.1.

Megnevezés

Önkormányzat

2021.

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

70 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

70 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 457 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 710 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 338 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

459 000

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

101 457 200

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése