Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2016. 09. 27 - 2017. 04. 30

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


(1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben tűzifát juttat a Kunszállás községben életvitel szerűen élő, szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában (szénben) részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a)háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, azaz 62.700 Ft-ot,

c)lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs,

d) nincs lejárt adótartozása az önkormányzat felé.


(3) A kérelem elbírálásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén –az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a)az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos  helyzetű gyermeket nevelő család;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.


(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2016. december 5-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.


(5) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Hivatal, a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.


(6) A kérelmekről –átruházott hatáskörben- a polgármester egyedi határozattal dönt.


(7) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők átvételi elismervényt írnak alá.


(8) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.


(9) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag

megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított

tűzifa esetében 14 000 Ft +ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

  2.§

  Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2017. április 30. napján hatályát veszti.

  Kovács Imre                                                   dr. Mészáros László

                         polgármester                                             jegyző
  A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 27.                                                                                                            dr. Mészáros László

  Mellékletek