Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 30 - 2020. 12. 11

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.


2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

 1. teljesített bevételi főösszegét                                                                 364 367 554 Ft
 2. teljesített kiadási főösszegét                                                                  335 813 069 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 28 554 485 Ft.

(3)   A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú és 2. számú melléklet tartalmazza.


3. Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása


3. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 364 367 554 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          89 472 189 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     126 600 671 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            74 802 414 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               21 663 021 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      4 464 060 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 23 500 000 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        23 865 199 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  199 088 987 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          165 278 567 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               208 283 532 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           156 084 022 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 335 813 069 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    63 462 072 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              13 611 455 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     88 020 940 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  5 423 831 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              19 037 928 Ft
 6. Beruházások                                                                                           45 940 289 Ft
 7. Felújítások                                                                                              93 685 008 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         3 781 700 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         2 849 846 Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   231 046 697 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           104 766 372 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                192 406 072 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            143 406 997 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


5. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete


6. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 353 385 284 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          89 472 189 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     126 600 671 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            74 802 414 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               10 713 836 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      4 464 060 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 23 500 000 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        23 832 114 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  188 106 717 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          165 278 567 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               197 301 262 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           156 084 022 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2017. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


7. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 324 922 634 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    31 706 270 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              6 280 298 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     63 047 521 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  5 423 831 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              19 037 928 Ft
 6. Beruházások                                                                                           45 874 416 Ft
 7. Felújítások                                                                                              93 685 008 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         3 781 700 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         56 085 662 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   220 156 262 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           104 766 372 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                181 581 510 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            143 341 124 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2017. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


8. §


(1) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.


5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete


9. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 64 218 086 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          0 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               10 949 185 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        53 268 901 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  64 218 086 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               64 218 086 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


10. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 64 126 251 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    31 755 802 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              7 331 157 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     24 973 419 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  0 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              0 Ft
 6. Beruházások                                                                                           65 873 Ft
 7. Felújítások                                                                                              0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   64 126 251 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                64 060 378 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            65 873 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


11. §


(1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai


12. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen

 143 406 997 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                   45 940 289 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                      93 685 008 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                     3 781 700 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 143 341 124 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                   45 874 416 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                      93 685 008 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                     3 781 700 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 65 873 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.


7. Maradvány


13. §


(1) Az Szedres Község Önkormányzata összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 28 554 485 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési mérlegek és kimutatások


14. §


(1) Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 486 563 238 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

(4)  Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzata 17. számú mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza.


9. vegyes és záró rendelkezések


15. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2018. május 29. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek