Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete

a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelüle-tek)védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről

Hatályos: 2017. 05. 01

[1]


[2]Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. tv. l6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 29. §-ának végrehajtására érdekében a helyi körülményekből adódó sajátos feladatokra való tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. § [3]


 (1) [4]A rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldfelületekre, a közterületen felállított virágtartókra a növényzettel együtt, a köztéri szobrokra, emlékkövekre, - oszlopokra, szökő- és ivóvíz kutakra.


(2) A rendelet hatálya a 6. § (1)-(6) bekezdése vonatkozásában az

        a) a hatályos rendezési tervben rögzített telken belüli védőzöld felületek kialakítására

        b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 17.-20. és 24.§-ában meghatározott területen épülő új épületekre

        c) és az újonnan kialakítandó utcák közművesítése tervezésére terjed ki.

2. § [5]

(1) Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében felsorolt területek – kivéve a véd- és városi erdőket – kertészeti, gondozási, karbantartási feladatainak ellátásával a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság[6] (továbbiakban: megbízott szervezet) bízza meg.

(2) A véd- és városi erdők – az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM. rendeletben meghatározott – fenntartási feladatainak ellátásával az Önkormányzat a KEFAG Rt. Juniperus Parkerdészetét bízza meg.

II. FEJEZET

ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATA

3. §

(l) A zöldfelületek, játszóterek rendeltetésszerű használata - így különösen pihenés, kikapcsolódás - díjmentes. 

(2)[7] A közterületként nyilvántartott zöldfelületek egyéb célra történő használatánál Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos közterület-használat rendjéről szóló rendeletében foglalt szabályozás az irányadó.

4. §

A játszóterek felszereléseit állaguk veszélyeztetése nélkül bárki használhatja.

5. §

(1) Tilos:

[8]a) az útszakaszt határoló ingatlan tulajdonosának hozzájárulása nélkül a kiemelt szegéllyel nem rendelkező utak melletti zöldsávon, valamint e rendelet szerinti zöldfelületeken járművel közlekedni, várakozni, járművet javítani vagy tisztítani,

   b)[9] a Történeti Főtér Együttes gyepfelületein 0 óra és 7.00 óra között tartózkodni,

c)[10] a zöldfelületeken állatot legeltetni, kutyát sétáltatni, kivéve a mindenkor hatályos állattartási rendelet mellékletében kijelölt kutyafuttató helyeket.

[11]d) zöldfelületen a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen megcsonkítani,


e) [12]

f) [13]

g) [14]

h) [15]


[16](2) Aki

a) az útszakaszt határoló ingatlan tulajdonosának hozzájárulása nélkül a kiemelt szegéllyel nem rendelkező utak melletti zöldsávon, valamint e rendelet szerinti zöldfelületeken járművel közlekedik, várakozik, járművet javít vagy tisztít, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki,

b) zöldfelületen a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen megcsonkít, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.


III. FEJEZET

ZÖLDFELÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSÉNEKSZABÁLYAI

6. §[17]

(1) A telepítési (ültetési) távolságra vonatkozó előírásokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) 1:200 méretarányú kertépítészeti tervet kell csatolni az építési engedélyezési tervdokumentációhoz az alábbi esetekben:

- A hatályos rendezési tervben telken belüli védő-zöldfelületek kialakítására

-Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 17.-20.§ és 24.§-ában meghatározott területeken az új épületek környezetbe illesztése céljából

- Létesítendő új utcák nyomvonalának közműellátottsága tervezésekor a fasor helyének, fa fajtájának megjelölésére (szabályozási keretterv).

(3) A kertépítészeti terv az alábbiakat kell hogy tartalmazza:

- a zöldterület nagyságát (m2),

- a zöldterület közművel való érintettségét,

- a tervezett zöldterület közmű üzemeltetőkkel történő egyeztetését,

- a területen lévő fa-, és cserjeállomány megnevezését,

- a fa- és cserjeállomány egészségi állapota miatti leváltása, vagy egyéb (pl. építészetileg indokolt fakivágás esetén) a talajfelszíntől 50 cm magasságban mért törzskörméretét,

- a tervben fel kell tüntetni az érintett telkeken meglévő 15 cm-nél nagyobb törzskörméretű kivágandó faállományt, és a fa fajtájának megnevezését,  

- az ültetendő növények megnevezését, faiskolai méretét,

- öntözési lehetőség megjelölését,

- térburkolat és azok szintbeli kapcsolódását.

(4) A kertépítészeti terv alapján jóváhagyottak teljesítését a használatba vételi engedélyezési eljárás során az első fokú építésügyi hatóság ellenőrzi. A teljesítés megfelelő indok esetén külön bejelentésre egyszer halasztható, a vegetációs periódusnak megfelelően tavaszra, vagy őszre.

(5) Amennyiben a közterületen a Közgyűlés által jóváhagyott fásítási program van, úgy az engedélyezési eljárás során a program figyelembevételével kell eljárni.

(6) Közparkokban csak a város rendeltetésszerű működéséhez feltétlenül szükséges közművek helyezhetők el.A fakivágásból befolyt bevételek felhasználása

7. §

(1)[18] A Környezetvédelmi Alapba az Önkormányzat által megrendelt fakivágásokból befolyt összeg csak közterületi fapótlások költségének fedezésére használható fel.

A felhasználás a [19]Közgyűlés környezetgazdálkodási ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága döntése alapján a parkfenntartással megbízott szervezeten keresztül történik.

(2) A közterületi fapótlások végzéséről a megbízott szervezet a tárgyévet követő év március 15-ig köteles beszámolni a [20]Közgyűlés környezetgazdálkodási ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának egyidejű tájékoztatása mellett.

IV. FEJEZET

A ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA, FELÜGYELETE

8. §

(1) A zöldfelületek fenntartásáról az Önkormányzat megbízott szervezet által, az éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg erejéig gondoskodik.

(2) [21]

(3) A zöldfelületek gondozásával megbízott szervezet feladatait, valamint az általa kezelt zöldterületek megnevezését egyedi szerződés szabályozza.

(4) A megbízott szervezet az engedélyezett, illetve saját hatáskörben végzett fakivágásokból származó faanyagot telephelyén tárolja. A tűzifa minőségű anyagot a [22]Közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága részére felajánlja. A haszonfát az önkormányzattal kötött bizományosi szerződés alapján értékesíti.

(5)[23] Az önkormányzat a lakóközösségek, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezetek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, továbbá egyházak részére a közterületi zöldfelületek öntözésére pályázatot ír ki, és a rendelkezésre álló pénzügyi keret-összeg erejéig öntözővíz hozzájárulási díjat fizet ki.

(5a) [24]A pályázatok értékelése, a döntések meghozatala a polgármester hatáskörébe tartozik.

(6) A megbízott szervezet az öntözési feltételekre, a pályázatok [25]polgármester általi elbírálása után kérelmezővel szerződést köt.

[26](7) Aki a telekhatár és az úttest közötti zöldfelület, zöldsáv fenntartását, kaszálást, gereblyézett rend biztosítását a telekhatártól számított 4 m szélességben nem végzi el, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.


V. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

9. §

A rendelet alkalmazása szempontjából

l. Zöldfelületek:

a) közparkok: a városszerkezeti jelentőséggel bíró, vagy kialakításánál fogva meghatározó városképi értékű zöldfelületek, amelyeket egységes szemléletű rendező elv szerint épült burkolatok, elhelyezett berendezések, (esetleg egyéb építmények) és növények jellemeznek,

b) közkertek: elsősorban tömbtelkes beépítésűlakóterü-letek jellemzően helyi jelentőségű, közcélúzöldfelü- letei,

c) lakókertek: kizárólagosan egy szűkebb réteg, kisebb lakóközösség által használt zöldfelületek,

d) játszóterek: játszószerekkel  ellátott  közterületek,

    labdaterek: labdajátékok céljára kijelölt közterületek, melyek játszószerrel nem ellátottak,

e) véd- és városi erdők: erdészeti technológiával telepített fásítások,

f) ) [27]főforgalmi utak zöldsávjai: az országos gyorsforgalmi, fő- és mellékutak, helyi gyűjtőutak mentén a járda és az úttest közötti olyan zöldsávok, melyek füvesítettek, vagy fás-, lágyszárú növényzettel beültetettek,

g) utcai fasorok: az utak mentén egy sorban lévő fák összessége,

h) virágtartók: növényzettel beültetett tartóedények,

i) kertészeti rendezés alá eső városi zöldfelületek: azok a zöldfelületek, ahol a tereprendezés, parkosítás, fásítás már megkezdődött,

j)[28] Történeti Főtér Együttes: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete 3. melléklete szerinti terület,

    k)[29] az utak mellett, kiemelt szegéllyel védett zöldsáv.


2. [30] ---

3.Kertépítészeti terv:

A zöldfelületek kialakítását meghatározó terv, mely a megmaradó, ültetendő, illetve kivágandó növények helyzetével foglalkozó terv, meghatározza a növény fajtáját és minőségét.

4. Köztéri szobrok, emlékkövek, emlékoszlopok,szökő-és ivókutak:

Azok a műalkotások, amelyeket a város állított az ábrázolt személy vagy esemény emlékének megörökítése, illetve a városkép esztétikai értékének növelése céljából.

[31]5. Jármű: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM rendelet 1. számú függelék II. a) pontja szerinti közúti szállító, vagy vontató eszköz, a kerékpár kivételével.VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) [32]

(2) [33]

(3) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal a parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek védelméről szóló 1/1994. (I.12.) KR. számú rendelet, valamint a közterületi fakivágásoknál alkalmazandó faérték-számítás bevezetéséről szóló 28/1991. (X.17.) KR. számú rendelet hatályát veszti.Kecskemét, 1999. május 19.Dr. Szécsi Gábor sk.                                                           Dr. Peredi Katalin sk.

        polgármester                                                                    jegyző1. melléklet a 14/1999. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez[34]

2. melléklet a 14/1999. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

A telepítési távolságra vonatkozó előírások

A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:

a) belterületen:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (elősövény) esetében 0,50 m,

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 m,

- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 2,00 m,

- az építmény falától lombos fa telepítése 2,00 m.

b) külterületen:

- gyümölcs-faiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,8m,

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb) esetében 2,00 m,

 birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m,

- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m,

- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m,

 cseresznyefa esetében 5,00 m,

 dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m.

c) külterületnél, amennyiben a szomszédos földterület szőlő vagy gyümölcsös, szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:

- 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m,

- 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 2,00 m,

- fa esetében 3,00 m.

d) legkisebb telepítési távolság:

közművektől:

- gázvezetéktől    2,00 m,

gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,00 m,

- egyéb vezetéktől 1,00 m.

épülettől:

- alacsony növekedésű fa esetén min. 1 m,

- magas növekedésű fa esetén    min. 2 m,

- a fák közötti ültetési távolság:

 - alacsony növekedésű fa esetén 5-6 m,

- magas növekedésű fa esetén   6-10 m.  1. függelék [35]  1. Kutyafuttató helyek 1.) Juhar utcai úttest és a Kórház kerítése közötti zöld terület a Fürdő utcától a Cserép utcáig.

 2.) Március 15. utcai védő fasor a Győzelem utcától a Tömörkény utcáig.

 3.) Csabai Géza krt., szabadidő központ felöli oldalán lévő zöldterületet.

 4.) Bajza u. és Fazekas Mihály u. közötti két transzformátor vonalában lévő terület, - kivéve a játszótereket és a lakosság által gondozott területet.

 5.) Az Irinyi utca – Szent Család Kápolna – Domby Lajos u. közötti terület.

 6.) Szép utca – Hegedűs köz – Izraelita temető által határolt 50*30 m-es füves terület.

 7.) A Szabadidő Központ bejáratától a III. Béla körútig terjedő zöld terület.

  8.) Nádasdy Kálmán u. - Bárdos Lajos u. közötti szabadtér É-K-i sarkában kijelölt 80 *30 m-es terület.

  9.) Mécses utca és a Köztemető közötti védő fasávnál Hunyadi város számára.

10.) A Zománc Rt. déli határa és a szerviz út közötti zöld közterület.

11.) Ipoly utcai úttest és a Szentháromság temető kerítése melletti füves terület.

12.) Dózsa György út - a vasút – az állomás és a Botond utca által bezárt (a kőkereszt mögötti) terület.

13.) Művésztelep előtti közparkból kialakított (kijelölt) zöldterület.
  1. Kutyajátszóterek  1. Széchenyi sétány zöldfelületében kialakított és bekerített terület.


[1]

              Módosította: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2005. november 1.

[2]

              Módosította: 5/2009.(I.30.) rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1.

[3]

              Módosította: 5/2009.(I.30.) rendelet 2.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1.

[4]

Módosította: 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2012. március 30.

[5]

Módosította: a 40/2002. (IX. 16.) KR. számú rendelet 2. §-a. Hatályba lépett: 2002. október 1.

[6]

Módosította: 7/2014. (IV.24) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.

[7]

Módosította: a 46/2007. (XI. 30.) rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2007. december 1.

[8]

Módosította: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

[9]

Módosította: 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lépett: 2012. március 30.

[10]

Módosította: a 46/2007. (XI. 30) rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2007. december 1.

[11]

Módosította: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályát veszti: 2017. május 1.

[13]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályát veszti: 2017. május 1.

[14]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályát veszti: 2017. május 1.

[15]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályát veszti: 2017. május 1.

[16]

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

[17]

Módosította: 5/2009.(I.30.) rendelet 3.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1.

[18]

Módosította: 5/2009. (I.30.) rendelet 4.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1.

[19]

Módosította: 38/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 6) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[20]

Módosította: 38/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 6) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályát veszti: 2017. május 1.


[22]

Módosította: 38/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 6) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[23]

Módosította: 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.

[24]

Kiegészítette: 22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lépett: 2013. június 28.

[25]

Módosította: 37/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[26]

Módosította: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

[27]

Módosította: 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2012. március 30.

[28]

Kiegészítette: 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2012. március 30.

[29]

Kiegészítette: 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályba lépett: 2012. március 30.

[30]

             Hatályon kívül helyezte: a 40/2002. (IX. 16.) KR. számú rendelet 6. §-a.

[31]

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

[32]

Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 11.§-a.

[33]

Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 11.§-a.

[34]

             Hatályon kívül helyezte: 5/2009. (I.30.) rendelet 5.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1.

[35]

Hatályba lépett: 2012. december 1. napján az állatok tartásáról szóló 38/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.