Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

Hatályos: 2017. 09. 22
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. Helyi építészeti-műszaki tervtanács felépítése


1. §


 1. A polgármester Kecskemét megyei jogú város épített környezetével kapcsolatos településképi követelmények érvényesítésére és a településkép védelmi feladatok ellátása érdekében külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás keretében vélemény adása céljából szakmai tanácsadó, véleményező testületként Helyi Építészeti – Műszaki Tervtanácsot (a továbbiakban: tervtanács) működtet.


 1. A tervtanács elnöke a főépítész.


 1. A tervtanács tagjait – a főépítész javaslata alapján – a polgármester nevezi ki 3 évre. A kinevezett tagok száma a 17 főt nem haladhatja meg.2. Tervtanács működése


2. §


 1. A tervtanács szükség szerint ülésezik.


 1. A tervtanácsi ülések összehívására, rendjére és nyilvánosságára, a tervtanács határozatképességére, valamint a szavazás módjára vonatkozó rendelkezéseket az ügyrend tartalmazza, melyet a tervtanács fogad el.

 1. A tervtanács működése költségeit Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a mindenkori költségvetési rendeletében.


 1. A tervtanács tagját – az elnök kivételével – tiszteletdíj illeti meg mindazon eljárás tekintetében, amellyel kapcsolatos véleményezésben részt vett. Ennek összege eljárásonként a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap 10%-a.


 1. A tervtanács elnöke a tervtanács adott eljárásban részt vevő tagját eseti jelleggel egyes szakkérdések tisztázására kérheti fel a tervtanács megalapozottabb döntése érdekében (továbbiakban: bíráló). A bíráló véleményét a tervtanácsi ülés előtt írásban juttatja el a tervtanács elnökének. A bírálói véleményt a tervtanácsi ülésen kell ismertetni.


 1. A bírálót bírálatonként tiszteletdíj illeti meg, melynek összege a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap 50%-a, amely már magában foglalja a (4) bekezdés szerinti tiszteletdíjat is.


 1. A tervtanács elnökének és tagjának összeférhetetlenségére a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ttr.) 7.§-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.3. Tervtanács eljárása3. §(1) A benyújtott tervdokumentációt az elnök által az adott eljárásban való részvételre felkért tervtanácsi tagok és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.


 1. A tervtanácsi tárgyalásra – a Ttr. 13. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl – tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a polgármestert,

b) a jegyzőt,

c) az érintett településrész önkormányzati képviselőjét,

d) a városüzemeltetési és településrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnökét,

e) a d) pont szerinti bizottság valamennyi munkacsoportjának elnökét,

f) az első fokon eljáró építéshatóság vezetőjét,

g) az állami főépítészt.

4. Hatálybalépés4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kecskemét, 2017. szeptember 21.
Szemereyné Pataki Klaudia sk.                                      Dr. Határ Mária sk.

              polgármester                                                                       jegyző
ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kecskemét, 2017. szeptember 21.  Dr. Határ Mária sk.

              jegyző