Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

Hatályos: 2017. 09. 22

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Helyi építészeti-műszaki tervtanács felépítése

1. § (1) A polgármester Kecskemét megyei jogú város épített környezetével kapcsolatos településképi követelmények érvényesítésére és a településkép védelmi feladatok ellátása érdekében külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás keretében vélemény adása céljából szakmai tanácsadó, véleményező testületként Helyi Építészeti – Műszaki Tervtanácsot (a továbbiakban: tervtanács) működtet.

(2) A tervtanács elnöke a főépítész.

(3) A tervtanács tagjait – a főépítész javaslata alapján – a polgármester nevezi ki 3 évre. A kinevezett tagok száma a 17 főt nem haladhatja meg.

2. Tervtanács működése

2. § (1) A tervtanács szükség szerint ülésezik.

(2) A tervtanácsi ülések összehívására, rendjére és nyilvánosságára, a tervtanács határozatképességére, valamint a szavazás módjára vonatkozó rendelkezéseket az ügyrend tartalmazza, melyet a tervtanács fogad el.

(3) A tervtanács működése költségeit Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a mindenkori költségvetési rendeletében.

(4) A tervtanács tagját – az elnök kivételével – tiszteletdíj illeti meg mindazon eljárás tekintetében, amellyel kapcsolatos véleményezésben részt vett. Ennek összege eljárásonként a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap 10%-a.

(5) A tervtanács elnöke a tervtanács adott eljárásban részt vevő tagját eseti jelleggel egyes szakkérdések tisztázására kérheti fel a tervtanács megalapozottabb döntése érdekében (továbbiakban: bíráló). A bíráló véleményét a tervtanácsi ülés előtt írásban juttatja el a tervtanács elnökének. A bírálói véleményt a tervtanácsi ülésen kell ismertetni.

(6) A bírálót bírálatonként tiszteletdíj illeti meg, melynek összege a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap 50%-a, amely már magában foglalja a (4) bekezdés szerinti tiszteletdíjat is.

(7) A tervtanács elnökének és tagjának összeférhetetlenségére a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ttr.) 7. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. Tervtanács eljárása

3. § (1) A benyújtott tervdokumentációt az elnök által az adott eljárásban való részvételre felkért tervtanácsi tagok és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(2) A tervtanácsi tárgyalásra – a Ttr. 13. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl – tanácskozási joggal meg kell hívni:

  • a) a polgármestert,
  • b) a jegyzőt,
  • c) az érintett településrész önkormányzati képviselőjét,
  • d) a városüzemeltetési és településrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnökét,
  • e) a d) pont szerinti bizottság valamennyi munkacsoportjának elnökét,
  • f) az első fokon eljáró építéshatóság vezetőjét,
  • g) az állami főépítészt.

4. Hatálybalépés

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.