Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

Születési támogatásokról

Hatályos: 2019. 12. 17 - 2021. 02. 23

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról


Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §


A születési támogatás célja a család, mint a társadalom alapvető egységének segítése, a gyermekvállalás feltételeinek javítása, a gyermek születését követően az anyagi terhek csökkentése. A családnak nyújtott támogatás elismeri a család és gyermekvállalás fontosságát.

A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya Kunszállás községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő gyermek családjára terjed ki.

Születési támogatás

3. §


(1) Születési támogatásra jogosult azon gyermek törvényes képviselője


a) aki a gyermek  születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Kunszállás

    település közigazgatási területén él,

b) akinek Kunszállás közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhelye van és a gyermek

    születését megelőzően is Kunszállás közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel

    rendelkezett.


(2) Születési támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, melynek összege gyermekenként

      30.000 Ft.[1] 


(3) A születési támogatás megállapításánál a jövedelmi helyzetet nem kell vizsgálni.


(4) A születési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonatát,

      melyre kifizetéskor a támogatás összegét rá kell vezetni, továbbá a kérelmező

      nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.


(5) A születési támogatás iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon a

      gyermek születésének napjától számított 3 hónapon belül lehet benyújtani.


(6) A születési támogatás iránti ügyben benyújtott kérelem elbírálása a Polgármester

      hatáskörébe tartozik.
Záró rendelkezés

4. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.    Kovács Imre                                                                            Heródekné Szász Ágota

    polgármester                                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. január 29.

                                                                                                      Heródekné Szász Ágota                                                                                                                     jegyző

Melléklet a 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTKérelmező adatai:


Név:………………………………….. …………………………………………………………     

Születési neve: ………………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Születési helye, időpontja:………………………………………………………………………

Bejelentett lakóhelye:……………………………………………………………………………

A bejelentkezés időpontja:………………………………………………………………………

Adóazonosító jel:………………………………… TAJ száma:………………………………..


Az újszülött gyermek adatai:


Név:……………………………………………………………………………………………...

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………

Anyja neve:………………………………………………………………………………….......

Bejelentett lakóhelye:……………………………………………………………………………


Nyilatkozom, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem, a gyermek születését megelőzően is Kunszállás közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhelyem volt és életvitelszerűen Kunszállás községben élünk.


Alulírott aláírásommal hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, valamint nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztató egy példányát átvettem.


Kunszállás,…………………………


                                                                                                  ………………………..

                                                                                                           szülő aláírása


A kérelemhez csatolni kell: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Igényléskor be kell mutatni:- a gyermek és szülő lakcímkártyáját.


[1]

A rendelet szövegét a 17/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. 12. 17.-től